Funkcia Platové postupy

So záložkou Plat. postupy úzko súvisí funkcia Platové postupy, ktorá sa nachádza vo voľbe Personálne údaje v časti OSTATNÉ SLUŽBY.

Funkcia slúži jednak na spracovanie zoznamu platových postupov do listinnej podoby, a jednak na vykonanie platového postupu, ktorým je zvýšenie stupňa platovej tarify podľa dosiahnutého počtu rokov odbornej praxe a následná zmena platovej tarify v príslušnej PAM položke podľa priradenej tarifnej tabuľky (napr. SPF10151 Platová tarifa, SPF10201 Základný plat mesačný). Funkcia vykoná platový postup ako u zamestnancov odmeňovaných podľa Zákonníka práce, tak aj u zamestnancov podľa Zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, okrem pedagogických a odborných zamestnancov, ktorých sa zvýšenie stupňa platovej tarify netýka. Sú to zamestnanci, ktorí majú na záložke Rola/ Identifikácia/ Rozšírené údaje zadanú položku pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec. Funkcia spracováva dátumy platového postupu vyhodnotené v políčku Dátum najbližšieho platového postupu na záložke Rola/ Identifikácia/ Plat. postupy.

Po kliknutí na voľbu sa zobrazí modálne okno Obdobie platnosti údajov na zadanie dátumu, ku ktorému sa budú načítavať dátumy platového postupu. To umožňuje spracovať prehľad platových postupov k rôznym dátumom, teda dátumy predchádzajúcich alebo dátumy budúcich platových postupov.

Následne sa zobrazí zoznam Obdobia spracovania. Užívateľ má možnosť označiť jedno alebo viac období (prípadne všetky obdobia), za ktoré chce spracovať dátumy platových postupov.

Pre spracovanie zoznamu záznamov pre platový postup klikne na tlačidlo OK.

UPOZORNENIE: Formulár Obdobie spracovania neobsahuje obdobia spracovania miezd, ale obdobia zo systémového kalendára, pričom v políčku Rok sa zobrazuje rok aktuálne otvoreného obdobia spracovania miezd, dva roky pred ním a štyri roky po ňom. V políčku sa nachádza aj položka výber cez roky.

Vo voľbe Platové postupy sú dve funkcie: spracovanie prehľadu platových postupov len do súboru – tlačidlo Spracovať bez zápisu plat. postupov a zápis nového tarifného stupňa spolu so spracovaním tlačového výstupu – tlačidlo Spracovať so zápisom plat. postupov.

Následne sa vykoná zápis novej sumy PAM položky s dátumom platnosti odo dňa platového postupu.

Aj v prípade zápisu nového tarifného stupňa sa zároveň spracuje zostava.

Zoznam záznamov obsahuje okrem základnej identifikácie zamestnanca (osobné číslo, priezvisko a meno, špecifikácia PPV, dátum vzniku a zániku PPV) dátum platového postupu, počet rokov praxe pre určenie nového tarifného stupňa, pôvodný priradený tarifný stupeň a nový tarifný stupeň, ktorý bude zapísaný s dátumom historickej platnosti od dátumu platového postupu.

Do spracovania sa v prípade oboch tlačidiel zaradia buď zobrazené, alebo označené záznamy.