Export účtovného dokladu do Humanetu priamym zápisom cez Humanet API

Priamy zápis účtovného dokladu spracovateľ realizuje prostredníctvom aplikačného rozhrania Humanet API.

Po kliknutí na spracovateľa Export účtovného dokladu do Humanetu priamym zápisom cez Humanet API vo voľbe Spracovanie miezd/ Tlače a výstupy/ Export do účtovníctva sa zobrazí formulár Prihlásenie do účtovníctva Humanet na zadanie prihlasovacích údajov do databázy účtovníctva Humanet. 

Do políčka Prihlasovacie meno, Heslo zadajte vaše prihlasovacie údaje pre prístup do databázy účtovníctva (prihlasovacie údaje do vašej registrácie, pre ktorú vám vlastník databázy pridá užívateľský prístup do účtovníckej agendy). Pre tento účel musí vlastník databázy účtovníctva vytvoriť pre vás vo svojej registrácii prístup do databázy spôsobom popísaným v návode Vstup do databázy z inej registrácie na portáli www.humanet.sk.

Vytvorenému užívateľovi - mzdovému účtovníkovi, ak je to potrebné, vlastník účtovníckej databázy upraví prístupové práva. Nejakú prístupovú skupinu však užívateľ musí mať pridelenú (napr. s prístupom do voľby Servisné úlohy/ Import miezd Humanet), inak sa prihlásenie do databázy nevykoná a nebude možné spustiť zápis.

Do políčka HASH cieľového dátového prostredia zadajte HASH účtovníckej databázy, ktorú vám tiež musí poskytnúť vlastník databázy. Tento údaj nájde vo svojej registrácii v evidencii Môj Humanet, kde klikne na ozubené koliesko príslušnej účtovníckej databázy a voľbu Informácie o agende. Reťazec je pridlhý, preto je najlepšie, ak vám ho skopíruje. Tento reťazec vložíte do políčka HASH cieľového dátového prostredia prihlasovacieho okna v mzdovej databáze.

Po vytvorení spojenia s účtovníctvom Humanet sa otvorí okno Export účtovného dokladu do Humanetu priamym zápisom cez Humanet API, v ktorom sú v hornej časti políčka s informáciami prihláseného užívateľa a tlačidlo Odpojiť účtovníctvo Humanet. Tlačidlo možno použiť v prípade, že je potrebné sa prihlásiť do účtovníctva pod iným užívateľom.

Zvyšná časť formulára má rovnaké políčka ako sú v spracovateľovi Export účtovného dokladu do Humanetu (xml). Ak je to potrebné, v časti Prevodový mostík pre číselníky účtovníctva priraďte triediace kritérium k príslušnému číselníku účtovníctva a kliknite sa na tlačidlo Spracovať.

Vyexportovaný účtovný doklad sa v účtovníckom module zapíše do voľby Servisné úlohy/ Import miezd Humanet do zoznamu importov. Ako vidno na obrázku, užívateľ účtovníckej databázy systému Humanet má k dispozícii informácie o tom, z ktorej databázy bol zápis účtovného dokladu vykonaný, za ktoré obdobie spracovania miezd je účtovný doklad, ale aj čas exportu a importu. Do stĺpca Identifikátor príjemcu sa zapisuje HASH účtovníckej databázy.

Na obrázku v druhom riadku je import vykonaný ručne načítaním súboru xml, ktorý bol vyexportovaný zo mzdovej databázy cez spracovateľa Export účtovného dokladu do Humanetu (xml), a v treťom riadku je import vyexportovaný cez pôvodného spracovateľa priameho zápisu do účtovníctva Humanet.