Presun objektov v schéme

Pre účely presúvania objektov v rámci štruktúry organizačnej schémy je určená funkcia Presunúť označené.

Postup presunu objektu, resp. objektov:

1. Zobrazte si schému ku dňu, od ktorého majú byť presúvané objekty presunuté pod nový objekt.

2. Označte objekty, ktoré chcete presunúť. Platí, že označením objektu sa automaticky presúvajú do inej časti schémy aj všetky jeho podriadené objekty, napriek tomu, že u nich sa väzba k nadradenému objektu nemení (aj po presune sú priradené k tomu istému objektu). Z dôvodu hierarchických vzťahov nie je možné označiť objekt a súčasne aj objekt nachádzajúci sa v jemu podriadených vetvách (takto označené objekty systém v ďalších krokoch neumožní presunúť). Zároveň nie je možné presúvať najvyšší útvar v schéme.

3. Kliknite na tlačidlo Presunúť označené.

V zobrazenom modálnom okne Presun sa okrem informatívneho zoznamu označených  (presúvaných) objektov a dátumu, od ktorého presun platí zobrazuje štruktúra organizačnej schémy platná k danému dňu platnosti presunu.

4. V nej vyberte, pod ktorý objekt sa presúvané objekty majú presunúť, a to kliknutím na tlačidlo s perom v riadku s daným cieľovým objektom. Tlačidlo s perom nie je dostupné u objektov schémy, ktoré sú presúvané, vrátane objektov vo vetvách podriadených presúvaným objektom, ktoré sa „presúvajú“ spolu s ním. V riadku nad štruktúrou sa zobrazuje informácia o vybranom cieľovom objekte.

Okrem cieľového umiestnenia presúvaných objektov je nutné ešte vybrať typ väzby k objektu, ku ktorému vybrané objekty presúvate, t.j. či budú presúvané objekty podriadené cieľovému objektu, alebo sú s ním na rovnakej úrovni. To urobíte kliknutím na príslušný typ väzby v časti modálneho okna vedľa organizačnej štruktúry.

5. Presun objektov podľa zadaného nastavenia vykonáte kliknutím na tlačidlo Zapísať. V rámci zápisu presunu systém vykoná viaceré operácie:

- ukončí platnosť priradenia presúvaných objektov k ich nadradenému objektu, a to k dátumu, od ktorého presun platí mínus 1 kalendárny deň (uvedené neplatí pre objekty im podriadené, u ktorých sa priradenie k nadradenému objektu nemení, aj po presune sú priradené k rovnakému objektu ako pred presunom);

- s platnosťou od dátumu, od ktorého presun platí priradí presúvané objekty k cieľovému objektu podľa zadaného typu väzby;

Ukončenie pôvodného priradenia nadradeného objektu a pridanie nového priradenia nemá vplyv na prípadné už evidované budúce presuny presúvaných objektov, či na ich prípadné ukončenie platnosti v schéme.

Príklad: Ak presúvame od 1.1.2021 objekt, ktorý je v schéme zrušený k 31.1.2021, tak aj po presune na nové umiestnenie v schéme je objekt zrušený k 31.1.2021. Ak od 1.1.2021 presúvame objekt, ktorý už je od 1.2.2021 presunutý pod iný objekt, tak jeho aktuálny presun pod cieľový objekt bude platný od 1.1.2021 do 31.1.2021, t.j. predtým zadaný presun to neovplyvní;

- ak sa presúva pracovné miesto pod iný útvar, tak v prípade, že má zaškrtnutý údaj Riadi útvar, tento sa presunom odznačí.

- ak je v databáze zapnutá konštanta FLDCDJP Kód prac. miesta je zložený z útvaru a čísla pozície a presúva sa pracovné miesto pod iný útvar, systém automaticky aktualizuje aj kód útvaru evidovaný v definícii pracovného miesta na kód útvaru, ku ktorému sa pracovné miesto presúva, a to s platnosťou podľa platnosti presunu.

- ak je v databáze zapnutá konštanta ORSUPROM Aktualizovať pracovné zaradenie rolí pri presune miesta v schéme a presúva sa pracovné miesto pod iný útvar, systém automaticky zapíše nový útvar do evidencie príslušného úväzku zamestnanca priradeného na dané pracovné miesto na záložke Pracovné zaradenie v evidencii danej roly v personalistike, a to s platnosťou podľa platnosti presunu a s ohľadom na platnosť zaradenia zamestnanca na dané pracovné miesto.