Záložka Pracovné a osobnostné požiadavky

Na záložke Pracovné a osobnostné požiadavky môže užívateľ evidovať zoznam rôznych pracovných a osobnostných požiadaviek, ktoré si pracovné miesto vyžaduje, napr. úroveň komunikačných schopností, analytického myslenia, zodpovednosti, zdravotná a psychická spôsobilosť, požiadavka na znalosť legislatívy v rámci určitej oblasti a podobne.

  • Typ požiadavky – do údaju zadajte požadovanú vlastnosť/zručnosť formou výberu z predvoleného zoznamu položiek, ktorý je previazaný na užívateľsky editovateľný číselník Typ požiadavky.
  • Stupnica hodnotenia a Stupeň – ak je to potrebné, zadajte stupnicu hodnotenia a v zobrazenom údaji Stupeň zadajte požadovaný stupeň ovládania. Stupnica hodnotenia je prepojená na systémový (needitovateľný) číselník Stupnica ovládania zručností, ktorého položky tvoria jednoduché systémové číselníky Vhodnosť, Základná a v nich sú evidované jednotlivé stupne ovládania.

Stupnica hodnotenia

Stupne ovládania

Vhodnosť

vyhovel, nevyhovel

Základná

žiadne (minimálne), nižšie, stredné, vyššie, maximálne

  • Poznámka – voľné textové pole pre zadanie ľubovoľnej poznámky užívateľa k danému záznamu požiadavky.