Import a export prístupovej skupiny

Potrebujete niektorému užívateľovi s prístupom do vašej databázy obmedziť prístupové práva?

Naimportujte si niektorú z nami pripravených definícií prístupových skupín a túto užívateľovi priraďte namiesto prednastavenej skupiny Administrator.

Stiahnite si XML súbor definície prístupovej skupiny a uložte na disk:

Povolený vstup len do voľby Personálne údaje/ Osoby, Rola, súbor XML - Personálne údaje - role.
Povolený vstup do všetkých volieb voľby Personálne údaje, súbor XML - Personálne údaje.
Povolený vstup len na čítanie do celého systému, súbor XML - Readonly - všetky voľby.
Povolený vstup len na čítanie do volieb Základné nastavenia – Organizácie, Personálne údaje – všade, Spracovanie miezd – Osoby, Roly, Mzdy, súbor XML - Readonly - vybrané voľby.

Vo voľbe Správa systému/ Prístupové skupiny v zozname Prístupové skupiny vo voľbe Doplnky vyberte Import z XML,


načítajte súbor, ktorý ste si uložili na disk a kliknite na OK.


Vo voľbe Správa systému/ Užívatelia v konkrétnom užívateľovi odstráňte prístupovú skupinu Administrator a pridajte novú prístupovú skupinu. Definíciu užívateľa uložte.

Ak vám bola dodávateľom systému na požiadavku nastavená prístupová skupina v jednej databáze, môžete si túto prístupovú skupinu preniesť do ktorejkoľvek inej databázy. Pre tento účel najprv definíciu prístupovej skupiny vyexportujte, a následne v inej databáze naimportujte.

Označte prístupovú skupinu (alebo viac prístupových skupín), ktorú chcete exportovať. Vo voľbe Doplnky vyberte Export do XML. Vytvorený XML súbor uložte na disk. Následne v inej databáze súbor naimportujte postupom popísaným vyššie.