Záložka Plán cesty

Obsahuje zoznam plánovaných trás. V zozname môže užívateľ v prípade potreby vyšpecifikovať plánované etapy pracovnej cesty, prípadne prerušenia. Tieto etapy sa napokon prenesú aj do formulára vyúčtovania pracovnej cesty, kde ich môže užívateľ upresniť.

Tuzemská pracovná cesta

Do zoznamu sa z údajov zadaných v časti Údaje o ceste automaticky vygenerujú počiatočné trasy.  Pri tuzemskej pracovnej ceste (ďalej len TPC) trasa:

 • z miesta začiatku cesty do miesta výkonu práce (dátum zač. PC a zač. bežného prac. času) – trasa typu Začiatok,
 • z miesta výkonu práce do miesta konca cesty (dátum konca PC a koniec bežného prac. času) – trasa typu Koniec.
Zahraničná pracovná cesta

Pri zahraničnej pracovnej ceste (ďalej len ZPC) sa vygenerujú jednotlivé úseky za každú krajinu nasledovne:

 • začiatok cesty – hraničný prechod krajiny, ktorú cestujúci opúšťa (dátum zač. PC a zač. bežného prac. času),
 • hraničný prechod krajiny, do ktorej cestujúci vstupuje – miesto výkonu práce (dátum zač. PC a čas +1 hodina),
 • miesto výkonu práce – hraničný prechod krajiny, ktorú cestujúci opúšťa (dátum konca. PC a čas -1 hodina),
 • hraničný prechod krajiny, do ktorej cestujúci vstupuje – koniec cesty (dátum konca PC a koniec bežného prac. času)

Grafické znázornenie modelovej situácie (cesta do DE na PC autom cez AT, späť lietadlom):

Pre pridanie hraničného prechodu do plánovaných trás pri zahraničných cestovných príkazoch je potrebné vybrať cieľ s názvom Hraničný prechod. Krajina sa pri položke Hraničný prechod (nezmazateľná a nemeniteľná položka v číselníku Evidencia cieľov) dopĺňa automaticky z druhého cieľa, t. j. vyberiem miesto v Rakúsku, doplní sa mi hraničný prechod s krajinou Rakúsko, aby bolo možné korektne vytvoriť intervaly. Príklad:

Odkiaľ: Hraničný prechod + pole na čítanie Krajina: AT + dátum + čas
Kam: Viedeň + pole na čítanie Krajina: AT + dátum + čas

Pri tranzite sa navyše zobrazí výberový zoznam krajín:

Odkiaľ: Hraničný prechod + pole na čítanie Krajina: AT* + dátum + čas
Kam: Hraničný prechod + pole na čítanie Krajina: AT* + dátum + čas
Krajina: Rakúsko
*doplní sa po výbere v poli Krajina

Hraničný prechod je pri plánovaných trasách v zahraničnom príkaze vždy prvá voľba. Pri tuzemských príkazoch sa nezobrazuje.

V ktoromkoľvek okamihu je možné opakovane vygenerovať plánované trasy z dát v záhlaví cestovného príkazu tlačidlom Reset trás.
UPOZORNENIE: Tlačidlo Reset trás zmaže aj užívateľom zadané plánované trasy a nahradí ich automaticky vygenerovanými z hlavičky CP.

Vygenerovaných trás môže byť viac pri aktivovanej voľbe Viaceré cesty. Tento spôsob zadania možno použiť napr. v prípade, že zamestnanec bude do jedného cieľa cesty cestovať niekoľko dní. V tomto prípade program generuje trasu tam a späť pre každý deň trvania cestovného príkazu. Užívateľ potom prispôsobí tabuľku plánovaných trás svojmu plánu cesty tak, že vymaže dni kedy nebude cestovať a upraví/doplní ostatné trasy. Ku každej trase tiež určuje, či je začiatkom alebo koncom čiastkovej pracovnej cesty.

Okrem toho je možné v tomto zozname po kliknutí na tlačidlo Pridať vložiť novú trasu alebo prerušenie pracovnej cesty. Alternatívou je kliknúť v niektorom riadku na tlačidlo „+“ – rozumej pridanie trasy za aktuálnu trasu - systém predpokladá, že pridávaná trasa bude nadväzovať na trasu, pri ktorej bolo tlačidlo kliknuté.

Systém v zozname plánovaných trás po vypísaní a uložení novej položky túto automaticky zoradí podľa dátumu a času v zozname plánovaných trás. Takýmto spôsobom je možné vložiť neobmedzený počet riadkov. Ciele pridané v rámci dodatočných plánovaných trás sa prenášajú do poľa Cieľ cesty v záhlaví cestovného príkazu. Ak užívateľ pridá v plánovaných trasách miesto začiatku alebo konca trasy (kontroluje sa názov), ktoré nie je začiatkom alebo koncom cesty v záhlaví, a zároveň toto mesto nie je cieľom cesty, tak ho systém automaticky pridá medzi ciele cesty.

Jednotlivé trasy môžu mať nastavený niektorý z týchto typov:

 • Začiatok
 • Koniec
 • Prerušenie
 • Trasa – štandardný typ, názov sa v zozname trás nezobrazuje

Pri práci s plánovanými trasami v súvislosti s viacerými cestami môžu nastať tieto prípady:

Prípad A: Mám už vygenerované plánované trasy a aktivujem Viaceré cesty > V plánovaných trasách sa nevykoná žiadna zmena

Prípad B: Mám už vygenerované plánované trasy s viacerými cestami a deaktivujem režim Viaceré cesty > V plánovaných trasách sa zresetujú typy ciest. Musí ostať len jeden začiatok (prvá trasa v zozname) a jeden koniec (posledná trasa v zozname). Pred resetom sa ukáže upozornenie v modálnom okne "Vypnutím režimu viaceré cesty sa Vaše plánované trasy zresetujú. Prajete si pokračovať?" Po potvrdení nastane reset trás.

Pridanie nového cieľa do zahraničného cestovného príkazu:

Pri zahraničných cestovných príkazoch je možné cez tlačidlo ... (výber z číselníka) pridať kliknutím na tlačidlo Nový cieľ v danej krajine nastavenej v poli Krajina
novú destináciu.

Preberanie/Odovzdanie vozidla + Prerušenie:

Pre potreby synchronizácie s dochádzkovým modulom je v plánovaných trasách možnosť označiť trasu ako Preberanie / odovzdanie vozidla. Tento príznak je nutné použiť na trasu služobným autom z práce domov za predpokladu, že služobná cesta má začať nasledujúce ráno. Na čas strávený doma si cestujúci musí zadať prerušenie. Na prípadnú záverečnú rannú cestu do práce po pracovnej ceste si cestujúci taktiež označí príznak Preberanie / odovzdanie vozidla. Simulácia plánu cesty s dvoma zastávkami v bydlisku cestujúceho:

Prerušenie: jedná sa o prerušenie pracovnej cesty z dôvodov na strane zamestnanca. Po dobu prerušenia, stravné zamestnancovi nepatrí.

Implementované kontroly, ktoré sa spustia po kliknutí na tlačidlo Na schválenie
 • Ani jedna z plánovaných trás nesmie byť mimo času a dátumu začiatku a konca PC, tieto časy sa musia zhodovať s tými, ktoré sú nastavené v záhlaví príkazu.
 • Nasledujúca trasa musí miestom nadväzovať na predchádzajúcu trasu. Ak sú viaceré trasy, tak miesto začiatku nemusí nadväzovať na miesto konca, ale miesto konca musí nadväzovať na miesto predchádzajúcej trasy.
 • Čas konca trasy nesmie byť menší ako čas začiatku trasy.
 • Prvá trasa musí mať typ Začiatok a posledná Koniec. Pri viacerých cestách musí mať každá cesta svoju trasu typu Začiatok a Koniec.
 • Ak nie je aktívny režim Viaceré cesty nie je možné odoslať príkaz s plánovanými trasami, kde je viacero začiatkov a koncov.
 • Pri viacerých cestách je implementovaná kontrola rovnakého počtu začiatkov a koncov PC. Taktiež kontrole nevyhovie ak sú označené viaceré cesty a v plánovaných trasách je len jeden začiatok a koniec cesty. 
 • Ak je zapnutá kontrola pravidelného pracoviska, porovnáva sa pravidelné pracovisko cestujúceho s cieľom cesty, v prípade konfliktu nie je možné príkaz odoslať na schválenie. Miesto pravidelného pracoviska môže byť použité výlučne v trase typu Začiatok alebo Koniec cesty.