Automatické spustenie inicializácie pri zmene v kalendári

Pri pridaní nemoci, mimoevidenčného stavu, zadaní ukončenia platnosti roly, resp. pri zmene dátumu začiatku alebo ukončenia platnosti roly, ktoré spadajú do otvoreného mesiaca spracovania miezd, systém spustí automatickú aktualizáciu pracovného kalendára.

Aby si užívateľ uvedomil, že po takejto zmene v mzdovom kalendári je nevyhnutné znova spustiť prepočet, automatická aktualizácia mzdového kalendára spustí následne niektoré funkcie inicializácie miezd:

  • vymazanie vypočítanej mzdy zo záložky Vypočítané mzdy
  • vymazanie údajov zo záložky Rola/ Poistenia/ SP – rozpočítanie príjmov - § 139b, 139c a SP odvodová úľava (ak ju má užívateľ sprístupnenú)
  • vymazanie údajov zo záložky Rola/ Nemoci.

Tým, že mzda nebude vypočítaná, si užívateľ skôr uvedomí, že po vyššie uvedených zmenách nespustil nový prepočet.

UPOZORNENIE: Po zadaní nemoci sa táto síce zapíše do mzdového kalendára, ale táto zmena nespustí automatickú inicializáciu mzdy. Užívateľ musí po zadaní nemoci spustiť prepočet mzdy.

UPOZORNENIE: Tieto funkcie sú len pomôckou, užívateľ musí po akejkoľvek zmene v evidencii Osobné alebo Rola kontrolovať nielen stav mzdového kalendára, ale aj stav výpočtu mzdy. Aj naďalej platí, že užívateľom odporúčame dodržiavať všeobecne platné pravidlá pre správnu postupnosť krokov pri zadávaní zmien do evidencie Osobné a Rola vo vzťahu k spracovaniu mzdy, tak, ako je to popísané v Užívateľskej príručke časť I. v kapitole 11.3. Odporúčaná postupnosť krokov pri spracovaní miezd. Tieto pravidlá rešpektujú pôvodné riešenie spracovania miezd v systéme Humanet.