Odborná prax (Odb. prax)

Na záložke Rola/ Identifikácia/ Odb. prax sa eviduje odborná prax pre účely platových postupov napríklad u zamestnancov odmeňovaných pri výkone práce vo verejnom záujme. Ak má zamestnanec viac pracovných pomerov, údaje o odbornej praxi sa zadajú postupne vo všetkých rolách zamestnanca.

UPOZORNENIE: V systéme nie je zapracovaná funkcia automatických platových postupov. To znamená, že pri splnení podmienok na platový postup musí užívateľ zadať zmenu tarifného stupňa/triedy ručne.

Údaje zadané na záložke Odb. prax sú prepojené s údajmi zadanými na záložke Osobné/ Ostatné/ Zápočet, prax a vek.

Pridanie odbornej praxe ručne

Pri pridávaní odbornej praxe na záložku Odb. prax sa ako prvé pridajú cez tlačidlo Pridať organizáciu obdobia trvania pracovného pomeru u jednotlivých zamestnávateľov podľa zápočtových listov zamestnanca. Ak je potrebné sledovať dosiahnutú prax aj u aktuálneho zamestnávateľa, je potrebné pridať záznam aj za túto organizáciu, pričom tento záznam musí zostať neukončený. Napr. ak pracovný pomer začal 1.2.2022, rola sa zadá s dátumom vzniku 1.2.2022 a na záložku Odb. prax sa pridá obdobie od 1.2.2022 bez dátumu ukončenia. U novo pridávaných rolí, u ktorých je pri pridávaní nastavený zákon pre odmeňovanie Zákon o verejnom záujme, sa obdobie praxe u aktuálneho zamestnávateľa pridá automaticky, viď. nasledujúca kapitola Automatické pridanie odbornej praxe pri vytváraní novej evidencie Rola u rolí s nastaveným zákonom pre odmeňovanie Zákon o verejnom záujme.

Obdobia pridané na záložku Odb. prax sú dostupné aj na záložke Osobné/ Ostatné/ Zápočet, prax a vek v tabuľke Zápočet a prax z iných organizácií. Po uložení záznamu do tabuľky sa v stĺpci Celková prax vypočíta trvanie zadaného obdobia v tvare roky.dni (9.9; 9 rokov a 9 dní).

Pre zadanie odbornej a inej praxe je potrebné na záložke Odb. prax vstúpiť cez pero do príslušného záznamu. Ak sa v modálnom okne Prax ponechá označené políčko Percentuálne vyjadrenie, do políčka Uznané percento sa vpíše percento uznanej praxe z celkovej dosiahnutej praxe. Ak sa políčko Percentuálne vyjadrenie odznačí, do políčka Uznaná hodnota (roky.dni) sa vpíšu roky.dni uznanej praxe z celkovej dosiahnutej praxe. Ak sa zároveň označí políčko Prax pre jubileum, započíta sa na jubileum celková dosiahnutá prax. Aj v tomto prípade sa po uložení záznamu vypočíta trvanie jednotlivých typov praxe.

V časti Doba praxe sa jednotlivé typy praxe spočítajú za všetky záznamy v tabuľke Odborná prax. V príklade na obrázku má prvé obdobie trvanie 9 rokov a 9 dní, a druhé obdobie 4 roky a 77 dní. Spolu je to 13. rokov a 86 dní. Keďže za tieto obdobia nie je určené percento pre uznanie odbornej praxe, odborná prax je 0.0. A keďže za tieto obdobia nie je ani označenie započítania praxe pre jubileum, aj tento typ praxe je 0.0.

V rolách, v ktorých je nastavený zákon pre odmeňovanie Zákon o verejnom záujme, sú v časti Doba praxe tri riadky: prax k aktuálnemu systémovému dátumu, prax k 31. decembru predchádzajúceho roka a prax k 31. decembru aktuálneho roka. V ostatných rolách sa zobrazuje len riadok s praxou k aktuálnemu dátumu.

Zadanie období, ktoré sa nezapočítavajú do odbornej praxe

UPOZORNENIE: Systém v súčasnej dobe nemá zapracované automatizované mechanizmy na zníženie odbornej praxe o obdobia, ktoré sa do nej nezapočítavajú. Užívateľ musí tieto nezapočítavané obdobia zadať ručne.

Príklad: Zamestnancovi vznikol pracovný pomer 2.1.2012. V období od 1.4.2021 do 30.4.2022 mal zamestnanec dlhodobé neplatené voľno.

Pre potreby výpočtu odbornej praxe, napríklad pre účely rozhodnutia o plate, je potrebné zadať na záložku Osobné/ Ostatné/ Zápočet, prax a vek v časti Zápočet a prax z iných organizácií tieto obdobia:

  1. Obdobie typu Prax od vzniku pracovného pomeru do dňa pred vznikom neplateného voľna.
  2. Obdobie typu Nezapočítaná na obdobie neplateného voľna.
  3. Obdobie typu Prax odo dňa po ukončení neplateného voľna, bez vyplneného dňa ukončenia.

Zadanie období na záložku Zápočet, prax a vek je potrebné kvôli tomu, že len pri pridávaní záznamu cez túto záložku je možné vybrať typ praxe Nezapočítaná.

Následne je potrebné tieto obdobia zadať na záložku Rola/ Identifikácia/ Odb. prax, kde sa do záznamov typu Prax pridá percento odbornej praxe na započítanie, v našom príklade 9 rokov 89 dní a 0 rokov 48 dní je spolu 9 rokov a 137 dní započítanej odbornej praxe.

Automatické pridanie odbornej praxe pri vytváraní novej evidencie Rola u rolí s nastaveným zákonom pre odmeňovanie Zákon o verejnom záujme

UPOZORNENIE: Vzhľadom na skutočnosť, že funkcia bola do systému zapracovaná v máji 2020, u rolí s nastaveným zákonom pre odmeňovanie Zákon o verejnom záujme, ktoré boli pridané do systému pred májom 2020, si užívateľ musí obdobia o praxi a obdobia o odbornej praxi na záložky Osobné/ Ostatné/ Zápočet, prax a vek a Rola/ Identifikácia/ Odb. prax pridať ručne.

Pri vytváraní novej roly so špecifikáciou pracovný pomer a zadaným zákonom pre odmeňovanie Zákon o verejnom záujme sa do tabuľky Zápočet a prax z iných organizácií na záložke Osobné/ Ostatné/ Zápočet, prax a vek automaticky pridá záznam s názvom organizácie, do ktorej sa pridala nová evidencia rola, a s dátumom vzniku roly.

Tento záznam nie je možné editovať, a ani ho odstrániť. Dátum Platnosť do sa zapíše automaticky po zadaní dátumu ukončenia platnosti roly, ku ktorej je záznam vytvorený.

Ak má zamestnanec súbežné pomery, z ktorých každý je pracovný pomer s nastaveným zákonom pre odmeňovanie Zákon o verejnom záujme, pre každú z rolí sa na záložku Zápočet, prax a vek vytvorí samostatný záznam s dátumami platnosti od-do rovnakými, aké sú zadané v príslušnej role.

Záznam zo záložky Zápočet, prax a vek sa automaticky pridá do príslušnej roly na záložku Rola/ Identifikácia/ Odb. prax, pričom sa označí políčko Percentuálne vyjadrenie a do políčka Uznané percento sa zapíše hodnota 100. Záznam nie je možné odstrániť, a okrem označovacieho políčka Prax pre jubileum ho nie je možné ani editovať.

Toto nastavenie zabezpečí, že sa spustí výpočet doby praxe za obdobie trvania pracovného pomeru – roly.

Dátumy Platnosť od, Platnosť do v období praxe sa aktualizujú automaticky pri zmene dátumov Vznik PPV, Ukončenie PPV v príslušnej role.

Aby užívateľ na záložke Odb. prax videl trvanie odbornej praxe zamestnanca, na záložke sa zobrazujú riadky s informáciami o trvaní praxe. V prvom riadku sa prax vyhodnocuje k aktuálnemu systémovému dátumu. V druhom riadku sa prax vyhodnocuje k 31. decembru predchádzajúceho roka, a v treťom riadku sa prax vyhodnocuje k 31. decembru aktuálneho roka. V role so špecifikáciou pracovný pomer, zákonom pre odmeňovanie Zákon o verejnom záujme a údajom pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec (záložka Rola/ Identifikácia/ Rozšírené údaje) sa budú zobrazovať všetky tri riadky. V ostatných rolách so špecifikáciou pracovný pomer a zákonom pre odmeňovanie Zákon o verejnom záujme sa budú zobrazovať prvé dva riadky. Vo všetkých ostatných prípadoch sa bude zobrazovať len riadok s praxou k aktuálnemu systémovému dátumu.

Do tabuľky Odborná prax sa záznamy za obdobia predchádzajúcich zamestnaní zadávajú spôsobom popísaným v predchádzajúcej kapitole.