Záložka Mzda

Na záložke  Mzda môže užívateľ evidovať vybrané informácie súvisiace s odmeňovaním zamestnanca, resp. s hodnotením práce na danom type pracovného miesta z pohľadu mzdových nárokov.


 • Druh mzdy – vyberte typ odmeňovania zamestnanca (mesačné/hodinové/úkolové/zmluvné).
 • Tarifná mzda – zadajte odporúčanú tarifnú mzdu.
 • Minimálna mzda – zadajte odporúčanú minimálnu výšku základnej mzdy pre danú špecifikáciu.
 • Maximálna mzda – zadajte odporúčanú maximálnu výšku základnej mzdy pre danú špecifikáciu pracovného miesta.
 • Platová trieda – zadajte platovú triedu, ak pri odmeňovaní používate tarifné tabuľky.
 • Tarifný stupeň – zadajte tarifný stupeň, ak pri odmeňovaní používate tarifné tabuľky.
 • Stupeň náročnosti práce – zadajte stupeň náročnosti práce prislúchajúci danej špecifikácii pracovného miesta podľa Zákonníka práce.
 • Hodnota práce – zadajte sumu vyjadrujúcu hodnotu práce, napríklad ak uplatňujete vo firme systém hodnotenia pracovných miest.
 • Mzdové podmienky – kategorizácia I – údaj môžete využiť na evidenciu vlastnej kategorizácie mzdových podmienok formou výberu položky z číselníka. Údaj je previazaný na užívateľsky editovateľný číselník Špecifikácia PM - mzdové podmienky I.
 • Mzdové podmienky – kategorizácia IIúdaj môžete využiť na ďalšiu evidenciu vlastnej kategorizácie mzdových podmienok formou výberu položky z číselníka. Údaj je previazaný na užívateľsky editovateľný číselník Špecifikácia PM - mzdové podmienky II.
 • Mzdové podmienky – iné – voľné textové pole pre zadanie ľubovoľného textu popisujúceho ďalšie, špecifické mzdové podmienky, prípadne môže užívateľ údaj využiť na poznámku k mzdovým podmienkam zadaným v predchádzajúcich údajoch.