Druhy a poddruhy pracovných ciest

Pri pridávaní nového cestovného príkazu užívateľ povinne vyberá druh pracovnej cesty. Toto pole je naviazané na číselník druhov a poddruhov pracovných ciest. Užívateľské rozhranie k jeho správe je v menu SPRÁVA NASTAVENÍ vo voľbe Číselníky - Druhy a poddruhy pracovných ciest. Spravuje ho správca aplikácie.

Číselník je spravovaný formou rozbaľovacieho stromu. Tlačidlom Rozbaľ všetko sa celý strom otvorí a zobrazia sa tak všetky druhy a poddruhy.

Do číselníka možno pridať neobmedzený počet druhov či poddruhov. Po kliknutí na tlačidlo Pridať alebo na tlačidlo „+“ pri jednotlivých druhoch sa zobrazí modálne okno s formulárom pre pridanie nového druhu. Obsahuje polia:

  • Kód – jedinečný identifikátor druhu,
  • Druh pracovnej cesty – povinný názov druhu,
  • Popis – nepovinný popis druhu,
  • Váha – slúži pre účely zoradenia záznamov,
  • Extra špecifikácia – označovacie políčko, jeho aktiváciou sa vo formulári cestovného príkazu zobrazí políčko ID vzdelávacej aktivity ako doplňujúci údaj k špecifikácii pracovnej cesty.

Každú položku zoznamu je možné upraviť kliknutím na pero.

Nové položky sú radené jednak podľa toho, na ktorom mieste stlačil správca tlačidlo „+“ a jednak podľa parametra Váha. Tlačidlo Pridať pridá novú hlavnú kategóriu na koniec zoznamu.

Odstraňovanie položiek je realizované jednoduchým označením prepínača na začiatku riadka a kliknutím na tlačidlo Odstrániť. V prípade, že už druh alebo poddruh bol použitý v nejakom cestovnom príkaze, nie je možné položku odstrániť. V tom prípade bude deaktivovaná. Pre zobrazenie všetkých položiek, vrátane deaktivovaných je potrebné z rozbaľovacieho tlačidla pod zoznamom vybrať hodnotu Všetky. Možnosť Aktívne zobrazí len aktívne položky zoznamu.