Filter na rolách

Vo voľbe Roly v tabuľke Zoznam evidovaných rolí je možné pridávať filtre, pomocou ktorých si užívateľ môže nielen zobraziť vybrané roly podľa podmienky filtra, ale predovšetkým môže spracovať prakticky všetky výstupné zostavy s údajmi len za vyfiltrované roly.

V novo pridanej databáze na portáli www.humanet.sk je vo voľbe Filter nadefinovaných 35 vzorových definícií filtra na rolách. Tieto definície sú zároveň k dispozícii v návode Export a import filtrov na rolách ako súbor xml. Tento xml súbor si užívateľ môže naimportovať do svojej databázy. Zo zoznamu naimportovaných filtrov si môže vybrať tie, ktoré sú pre neho užitočné, ostatné môže odstrániť.

Zapnutie/ Vypnutie filtra na rolách

Pre vstup do funkcie Filter kliknite na tlačidlo Nastaviť. Pri výbere filtra stačí označiť riadok vybraného filtra, alebo viacerých filtrov a kliknúť na tlačidlo OK. Pri výbere viacerých filtrov vzniká podmienka „a zároveň“.

Vybraný filter možno rýchlo vypnúť a zapnúť pomocou tlačidla Vypnúť/Zapnúť v záhlaví tabuľky Zoznam evidovaných rolí. Vedľa tlačidiel je jednak informácia o tom, či je filter zapnutý alebo vypnutý, a jednak ktorý filter je v zozname filtrov označený.

Ak chcete filter zmeniť, kliknite na tlačidlo Nastaviť, a buď upravte existujúci filter vstupom do definície cez pero, alebo nadefinujte nový filter, napr. vytvorením kópie existujúceho filtra a jeho následnou úpravou.

Vytvorenie definície filtra na rolách

Postup vytvorenia definície filtra si ukážeme na vytvorení filtra, pomocou ktorého sa v Zozname evidovaných rolí zobrazia len tie roly – právne vzťahy, ktoré patria vydatým ženám.

Kliknite na tlačidlo Nastaviť. V tabuľke Sady filtrov kliknite na voľbu Pridať. Otvorí sa formulár Sada dátových filtrov, v ktorom vyplňte políčka Kód, Skratka a Názov. Políčko Súkromný ponechajte neoznačené, aby ste mohli filter editovať. Kliknutím na tlačidlo Zapísať sa formulár rozšíri o tabuľku Zoznam podmienok.

Zadajte nasledovné dve podmienky:

Do ľavej časti podmienky sa vkladá dátový parameter, podľa ktorého sa má vyber vykonať, a do pravej časti podmienky sa zadáva hodnota parametra pre výber. V našom príklade má mať parameter Pohlavie > Hodnota hodnotu žena, a parameter Rodinný stav > Hodnota hodnotu vydatá. Dátový parameter sa vyberá zo zoznamu parametrov cez tlačidlo Dátová položka. Zoznam parametrov je zoznam údajov zadaných v evidencii Osobné, Rola, Mzdy a v ďalších.

Podľa toho, či pri výbere majú platiť súčasne obe podmienky, alebo stačí ak platí jedna z podmienok, sa do políčka And/Or vyberie príslušná podmienka (And = „a zároveň“, Or = „alebo“).

Podľa typu údaju v evidencii sa pri zadaní výberovej podmienky hodnota buď vyberá z číselníka (políčko s údajom je výberové políčko), alebo zadáva ako textový reťazec (políčko s údajom je textové). Napr. pri definovaní filtra zamestnancov s krstným menom Martin sa do ľavej časti podmienky vyberie parameter Meno (dátová skupina Osoba), a do pravej časti podmienky sa zadá textový reťazec „Martin“.

Pri definovaní zložitejších podmienok je možnosť použiť zátvorky.

Ďalšie príklady definovania filtra na rolách

Ak je potrebné vyfiltrovať zamestnancov, ktorým priezvisko začína na písmeno „M“, podmienka sa nadefinuje nasledovne:

Ak je potrebné vyfiltrovať zamestnancov, ktorí sa narodili v roku 1960, podmienka sa nadefinuje nasledovne. Pri zadávaní dátumov do podmienky je potrebné dátum zadávať v tvare MM.DD.RRRR, kde MM je označenie mesiaca, DD označenie dňa a RRRR označenie roka:

Verejné filtre na rolách

Ak má filter na rolách vlastnosť Súkromný, vidí ho, môže ho editovať, odstrániť a používať len užívateľ, ktorý si filter nadefinoval, resp. naimportoval. V tomto prípade zostáva políčko Súkromný označené.

Ak sa políčko Súkromný odznačí, definíciu filtra na rolách vidia všetci užívatelia, všetci užívatelia ho môžu používať, ale editovať a odstrániť ho môže len užívateľ, ktorý má nastavené prístupové právo Môže editovať a odstraňovať verejné sady filtrov (NALBASEERP).

Kopírovanie filtra na rolách

Pre vytvorenie kópie existujúcej definície filtra na rolách označte riadok v tabuľke Sady filtrov a kliknite na voľbu Doplnky/ Kopírovať označené.


VIDEONÁVODY na stránke www.humanet.sk


Video: Filter na rolách