Import dochádzky z xlsx súboru exportovaného z dochádzkového modulu Humanet

V dochádzkovom module systému Humanet je dostupná možnosť vyexportovať súbor s dochádzkou do súboru xlsx, ktorý je možné importovať cez štandardné rozhranie importu dochádzky v mzdovom module vo voľbe Import dochádzky. Tento typ zápisu dochádzky možno použiť v prípade, že dochádzka sa spracováva v samostatnej databáze Humanet a mzdy sa spracovávajú v samostatnej databáze Humanet. Samozrejme, tento spôsob prenosu dochádzky možno použiť aj v prípade, že sa dochádzka aj mzdy spracovávajú v jednej databáze Humanet. Pre túto situáciu však existuje efektívnejší nástroj, prenos dochádzky priamym zápisom, popísaný v kapitole Import dochádzky do mzdového kalendára z dochádzkového modulu Humanet priamym zápisom.

Pre prenos dochádzky prostredníctvom súboru xlsx je potrebné:

1. Nastaviť export vo voľbe Spracovanie dochádzky/ Dochádzkové evidencie/ Definícia prenosu do miezd. Nastavenie exportu je popísané ďalej v texte.

2. Nastaviť import vo voľbe Spracovanie miezd/ Import dochádzky/ Definície importu v časti IMPORT DOCHÁDZKY ZO SÚBORU. Nastavenie importu dochádzky je popísané v Užívateľskej príručke časť I.

3. Nastaviť definíciu prenosu v dochádzkovej role na záložke Nastavenia v políčku Definícia prenosu miezd.

Vo voľbe Spracovanie dochádzky/ Dochádzkové evidencie/ Definícia prenosu do miezd v tabuľke Definície prenosu do miezd kliknite na tlačidlo Pridať.

Kód – zapíše sa alfanumerický kód.

Názov -  zapíše sa názov definície.

Výstup – vyberie sa voľba Súbor XLSX.

Poznámka – slúži na zápis vlastných poznámok.

Po kliknutí na tlačidlo Zapísať sa otvorí rozšírený formulár so záložkami.

Na záložku Stĺpce definície sa nadefinujú stĺpce budúceho exportného súboru. Zoznam stĺpcov závisí od toho, či sa bude definovať export pre import, v ktorom je nastavené trvanie dochádzkovej zmeny ako interval od – do (napr. od 7:30 do 15:00), alebo ako trvanie vo formáte času (napr. 7:30), resp. v desatinných číslach (napr. 7,5).

Odporúčame používať importy dochádzky, v ktorých je nastavené trvanie dochádzkovej zmeny od – do alebo v desatinných číslach, kedy sa údaje najprv importujú na záložky Rola/ Dochádzka/ Dochádzkové odchýlky Individuálna pracovná doba, až následne do mzdového kalendára, čo zabezpečí, že pri opakovanom spustení inicializácie sa naimportované údaje nevymažú. Viac o importe dochádzky zo súboru nájdete v kapitole Import dochádzky z externého súboru Užívateľskej príručke – časť I.

Typ trvania dochádzkovej zmeny v desatinných číslach používajte len v prípade, že pri spracovaní miezd používate mzdové kalendáre so zadávaním v desatinných číslach.

Typ trvania dochádzkovej zmeny od – do používajte len v prípade, že pri spracovaní miezd používate mzdové kalendáre s evidenciou intervalov od-do v hodinách a minútach.

Na záložku Rola sa nadefinuje údaj, ktorý bude slúžiť ako identifikátor objektu, do ktorého sa budú zapisovať údaje z importu. Pri importe z jednej databázy Humanet do inej databázy Humanet odporúčame používať jedinečný identifikátor evidencie rola Číslo roly. Ak sa dochádzka aj mzdy nachádzajú v spoločnej databáze, možno použiť ako identifikátor ID roly.

Na záložku Kalendár – plán sa nadefinujú údaje, pomocou ktorých bude možné importovať turnusové zmeny na záložku Dochádzka/ Individuálna pracovná doba, resp. do mzdového kalendára do časti plán (v dochádzke je to pracovná zmena, ktorá má nastavený konkrétny druh plánovanej zmeny; v role v dochádzke sú to údaje evidované na záložke Kalendár v časti Plán). Pre každú prenášanú položku sa v políčku Zdrojová hodnota vyberie pracovná zmena, a do tabuľky Zoznam dátových parametrov sa pre každý stĺpec exportného súboru (napr. TYP, OD, DO, DATUM) nadefinuje potrebný údaj. Inými slovami, pre každú prenášanú položku sa musí nadefinovať čo do ktorého stĺpca exportného súboru sa má zapisovať. Je jedno, v akom poradí sa tieto údaje na záložku pridajú.

Pre stĺpec (napr. s názvom TYP), do ktorého sa bude zapisovať kód typu prenášanej položky (napríklad pre plánovanú prácu) sa zadá dátový parameter typu Text, do ktorého sa vpíše užívateľom určený kód. Ten istý kód sa použije aj v definícii importu dochádzky (viď. na obrázku vyššie stĺpec Typ dochádzkovej zmeny v súbore).

Pre stĺpec (napr. s názvom DATUM), do ktorého sa bude zapisovať deň plánovanej zmeny, sa vyberie parameter Dátum. Pre stĺpec (napr. s názvom OD), do ktorého sa bude zapisovať čas začiatku plánovanej zmeny sa vyberie parameter Od. Pre stĺpec (napr. s názvom DO), do ktorého sa bude zapisovať čas konca plánovanej zmeny sa vyberie parameter Do [po zohľadnení trvania]. Parameter Do [po zohľadnení trvania] zohľadňuje prekrývajúce sa prestávky.

Príklad: Ak mal zamestnanec zmenu Pracoval od 8:00 do 16:30, a v čase od 12:00 do 12:30 má v pláne prestávku, tak pri použití parametra Od Do [po zohľadnení trvania] sa do stĺpca OD zapíše čas 8:00 a do stĺpca DO čas 16:00. Ak by sa použil parameter Do, do stĺpca DO sa zapíše čas 16:30 (presne, ako je to uvedené v dochádzkovom pláne, bez zohľadnenia prestávky).

Ak je v definícii prenosu použitý stĺpec (napr. s názvom TRVANIE), do ktorého sa bude zapisovať trvanie plánovanej zmeny, v definícii sa vyberie dátový parameter Trvanie. To, či sa tento údaj bude zapisovať do exportného súboru ako číslo alebo ako čas, určuje nastavenie vlastností tohto stĺpca na záložke Stĺpce definície.

Na záložku Kalendár - skutočnosť sa nadefinujú údaje, pomocou ktorých bude možné importovať dochádzkové odchýlky na záložku Dochádzka/ Dochádzkové odchýlky, resp. kalendárne zmeny do mzdového kalendára do časti skutočnosť (v dochádzke sú to všetky dochádzkové zmeny definované vo voľbe Pracovné zmeny, Prerušenia Príplatky; v role v dochádzke sú to údaje evidované na záložke Kalendár v časti Skutočnosť). Pre každú prenášanú položku sa v políčku Zdrojová hodnota vyberie dochádzková zmena, a do tabuľky Zoznam dátových parametrov sa pre každý stĺpec exportného súboru (napr. TYP, OD, DO, DATUM) nadefinuje príslušný typ položky. Inými slovami, pre každú prenášanú položku sa musí nadefinovať čo do ktorého stĺpca exportného súboru sa má zapisovať. Je jedno, v akom poradí sa tieto údaje na záložku pridajú.

Pre stĺpec (napr. s názvom TYP), do ktorého sa bude zapisovať kód typu prenášanej položky (napríklad pre dovolenku) sa zadá dátový parameter typu Text, do ktorého sa vpíše užívateľom určený kód. Ten istý kód sa použije aj v definícii importu dochádzky (viď. na obrázku vyššie stĺpec Typ dochádzkovej zmeny v súbore).

Pre stĺpec (napr. s názvom DATUM), do ktorého sa bude zapisovať deň dochádzkovej zmeny, sa vyberie parameter Dátum. Pre stĺpec (napr. s názvom OD), do ktorého sa bude zapisovať čas začiatku dochádzkovej zmeny sa vyberie parameter Od. Pre stĺpec (napr. s názvom DO), do ktorého sa bude zapisovať čas konca dochádzkovej zmeny sa vyberie parameter Do [po zohľadnení trvania]. Parameter Do [po zohľadnení trvania] zohľadňuje prekrývajúce sa prestávky a prerušenia.

Príklad 1: ak mal zamestnanec zmenu Pracoval od 8:00 do 16:30 a v čase od 12:00 do 12:30 má prestávku, tak sa pri použití týchto parametrov zapíše do stĺpca OD čas 8:00 a do stĺpca DO čas 16:00.

Príklad 2: ak mal zamestnanec zmenu Pracoval od 8:00 do 16:30 a v čase od 12:00 do 12:30 má prestávku, a v čase od 10:00 do 11:00 má prerušenie Lekár - zamestnanec, tak sa pri použití týchto parametrov zapíše do stĺpca OD čas 8:00 a do stĺpca DO čas 15:00 (t.j. bola odpočítaná prestávka aj lekár).

Príklad 3: ak mal zamestnanec zmenu Pracoval od 8:00 do 16:30 a v čase od 12:00 do 12:30 má prestávku, a v čase od 11:00 do 12:30 má prerušenie Lekár - zamestnanec, tak sa pri použití týchto parametrov zapíše do stĺpca OD čas 8:00 a do stĺpca DO čas 15:00 (t.j. bola odpočítaná prestávka aj lekár, a to so zohľadnením prekrytia prestávky a lekára).

Ak by sa v týchto prípadoch v definícii použil parameter DO, tak sa zapíše vždy čas 16:30.

Ak je v definícii prenosu použitý stĺpec (napr. s názvom TRVANIE), do ktorého sa bude zapisovať trvanie plánovanej zmeny, v definícii sa vyberie dátový parameter Trvanie. To, či sa tento údaj bude zapisovať do exportného súboru ako číslo alebo ako čas, určuje nastavenie vlastností tohto stĺpca na záložke Stĺpce definície.

Na záložku Sumárne položky sa nadefinujú údaje, pomocou ktorých bude možné importovať trvanie sumárnych položiek do mzdových položiek na záložku Mzdy/ Ručná úprava mzdy (v dochádzke sú to sumárne položky). Pre každú prenášanú položku sa v políčku Zdrojová hodnota vyberie sumárna položka, a do tabuľky Zoznam dátových parametrov sa pre každý stĺpec exportného súboru (napr. TYP, OD, DO) nadefinuje príslušný typ položky. Inými slovami, pre každú prenášanú položku sa musí nadefinovať čo do ktorého stĺpca exportného súboru sa má zapisovať. Je jedno, v akom poradí sa tieto údaje na záložku pridajú. Pre sumárne položky sa parameter pre stĺpec určený inak na zápis dňa (napr. s názvom DATUM) nedefinuje. Nie je to potrebné, pretože ide o súčet za viac dní.

Pre stĺpec (napr. s názvom TYP), do ktorého sa bude zapisovať kód typu prenášanej položky (napríklad NC pre nadčas vyšší celkom), sa zadá dátový parameter typu Text, do ktorého sa vpíše užívateľom určený kód. Ten istý kód sa použije aj v definícii importu dochádzky (viď. na obrázku vyššie stĺpec Typ dochádzkovej zmeny v súbore).

Pre stĺpec (napr. s názvom OD), do ktorého sa inak zapisuje začiatok dochádzkovej zmeny, sa zadá dátový parameter typu Text, do ktorého sa vpíše reťazec 0:00.

Pre stĺpec (napr. s názvom DO), do ktorého sa inak zapisuje koniec dochádzkovej zmeny, sa vyberie parameter čas (hodiny:minúty).

Ak je v definícii prenosu použitý stĺpec (napr. s názvom TRVANIE), do ktorého sa bude zapisovať trvanie sumárnej položky, v definícii sa vyberie tiež dátový parameter čas (hodiny:minúty). To, či sa tento údaj bude zapisovať do exportného súboru ako číslo alebo ako čas, určuje nastavenie vlastností tohto stĺpca na záložke Stĺpce definície.

Údaje na záložku Nemoci sa do definície prenosu dochádzky prostredníctvom exportu xlsx súboru nezadávajú, pretože na strane funkcie Import dochádzky nie je táto časť importu momentálne podporovaná.

Samotný prenos dochádzky sa vykoná rovnako, ako pri importne dochádzky zo súboru z iných dochádzkových systémov. Podrobne je postup popísaný v užívateľskej príručke Personalistika a mzdy - I. časť.