Definovanie tlače zamestnancov

V prípade, že máte k pracovným miestam priradených viac ako 1 zamestnanca, alebo nechcete údaje o zamestnancovi tlačiť do „boxu“ pracovného miesta, môžete si údaje o priradených zamestnancoch tlačiť ako „samostatné objekty schémy“ spojené s daným pracovným miestom.

Príklad:

Pre túto situáciu sú určené parametre organigramu zoskupené na záložke Zamestnanci.

  • Tlačiť – defaultne je políčko zaškrtnuté, čo znamená, že sa zamestnanci tlačia ako samostatné objekty schémy spojené s príslušným pracovným miestom. V prípade, že tento údaj odznačíte, nebudú sa zamestnanci tlačiť ako samostatné objekty schémy.
  • Maximálna šírka – ak potrebujete obmedziť šírku „boxu“ zamestnanca v organigrame, zadajte jeho maximálnu šírku v pixeloch do tohto údaju. Systém šírku „boxu“ pri spracovaní organigramu automaticky prispôsobuje obsahu, ale len do maximálnej šírky definovanej v tomto údaji. Preddefinovaná šírka 0px vyjadruje, že šírka „boxu“ zamestnanca nie je obmedzená.
  • Netlačiť zamestnancov v ME stave – ak políčko zaškrtnete, nebudú sa ako samostatné objekty tlačiť zamestnanci, ktorí sú ku dňu, ku ktorému sa organigram spracováva, v mimoevidenčnom stave.

Spôsob definovania vzhľadu „boxu“ zamestnanca a jeho obsahu (položiek) je analogický ako v prípade útvaru, či pracovného miesta. Rozdiel je len v tom, že kým na záložke Útvary má užívateľ pre účely definovanie podmienok a dátových položiek na výber parametre zo skupiny dát Uzol organizačnej schémy - útvar, tak na záložke Zamestnanci je to skupina dát Zamestnanec v organizačnej schéme, ktorá reprezentuje vybrané údaje zamestnanca priradeného na pracovné miesto a jeho definíciu v schéme.