DDS

Na záložku Osobné/ Poistenia/ DDS sa pridajú údaje potrebné pre výpočet príspevkov zamestnanca zapojeného do III. piliera dôchodkového sporenia - doplnkového dôchodkového sporenia.

Aby sa začali do mzdy počítať príspevky zamestnanca, prípadne zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie, musí sa k údaju na záložke DDS pridať na záložku Rola/ Zrážky/ Zrážky zrážka typu Doplnkové dôchodkové sporenie.

Pre zjednodušenie zadávania údajov na výpočet príspevkov DDS má užívateľ možnosť pridať zrážku už pri pridávaní údajov na záložku Osobné/ Poistenia/ DDS jednoduchým označením roly, do ktorej sa zrážka zapíše. V zozname Roly osoby sa zobrazia aktívne roly platné v období platnosti záznamu DDS.

UPOZORNENIE: Možnosť označiť rolu, do ktorej sa zrážka zapíše, sa zobrazí len pri pridávaní nového záznamu na záložku Osobné/ Poistenia/ DDS.

V políčku DDS spoločnosť je zoznam organizácií typu doplnková dôchodková sporiteľňa, ktoré sú pridané vo voľbe Základné nastavenia/ Organizácie.

Číslo zmluvy – číslo zmluvy zamestnanca, ktorý si do DDS prispieva sám, mimo zamestnávateľskej zmluvy. Ak si zamestnanec prispieva do III. piliera v rámci zamestnávateľskej zmluvy, políčko Číslo zmluvy zostane prázdne.

Platnosť od, Platnosť do – časové ohraničenie účasti zamestnanca na DDS. Pri pridaní údajov cez Novú osobnú kartu sa do políčka Platnosť od zapíše dátum prvého dňa mesiaca, v ktorom vznikol pracovný pomer.

V políčkach Typ hodnoty zamestnanec, Zamestnanec sa definuje spôsob výpočtu príspevku zamestnanca.

V políčkach Typ hodnoty zamestnávateľ, Organizácia sa definuje spôsob výpočtu príspevku zamestnávateľa.

Podrobnosti k výpočtu jednotlivých typov príspevkov zamestnanca a zamestnávateľa sú popísané v príručke Mzdové položky systému Humanet v kapitole Príspevky do II. a III. piliera dôchodkového sporenia (DDS, SDS).

Typ hodnoty zamestnanec PN, Typ hodnoty zamestnávateľ PN - výška príspevku počas dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca, ak je taký dohodnutý v zamestnávateľskej zmluve. Ak zamestnanec resp. zamestnávateľ prispieva do III. piliera aj v prípade, že zamestnanec nemá v mesiaci žiaden príjem, sú dve možnosti. Ak sú tieto príspevky u zamestnancov rôzne, v riadku Typ hodnoty zamestnanec/ zamestnávateľ PN sa zvolí prepínač Vlastné a do políčka Zamestnanec počas PN a Zamestnávateľ počas PN sa vpíše hodnota pevnej čiastky.

V prípade, že je tento príspevok jednotný pre všetkých zamestnancov a pre všetky zamestnávateľské zmluvy na DDS, môže sa táto suma zadať v systémových konštantách Príspevok zamestnanca počas nemoci, Príspevok zamestnávateľa počas nemoci (voľba Základné nastavenia/ Užívateľské nastavenia formulár Krok 3 z 4: Nastavenie konštánt, časť Doplnkové dôchodkové sporenie). V tomto prípade sa na záložke DDS zvolí prepínač Prednastavené.

Vo voľbe Základné nastavenia/ Užívateľské nastavenia v časti pre nastavenia konštánt má užívateľ možnosť v políčku Zaokrúhlenie príspevku nastaviť spôsob zaokrúhľovania príspevkov na DDS.

Kategória rizík – údaj sa uvedie, ak je zamestnanec zaradený do 3. alebo 4. kategórie rizík. Ak sa má pri prepočte mzdy kontrolovať minimálna hranica príspevku zamestnávateľa na DDS vo výške 2 % základu na starobné dôchodkové sporenie, musí byť okrem zadania hodnoty 3 alebo 4 v políčku Kategória rizík označené aj políčko Zamestnanec má podpísanú účastnícku zmluvu. Podrobne je spôsob kontroly a dopočítavania do minimálneho zákonom určeného príspevku na DDS popísaný v príručke Mzdové položky v systéme Humanet v kapitole Doplatok do 2 % vymeriavacieho základu na platenie poistného na dôchodkové poistenie.

Príspevok zamestnávateľa zo sociálneho fondu - políčko sa použije v prípade, že zamestnávateľ časť príspevku na DDS hradí z prostriedkov sociálneho fondu. Celková suma príspevku zamestnávateľa bez ohľadu na zdroj prostriedkov sa zadáva do políčka Organizácia.

Ak je to potrebné užívateľ môže zadať súbežne u jedného zamestnanca rovnakú DDS, len s iným číslom zmluvy a iným nastavením výpočtu príspevku.

Automatické pridávanie zrážky DDS pri pridávaní novej roly

Ak má užívateľ zapnutú konštantu Automatické pridávanie zrážky DDS, tak pri pridávaní novej roly systém kontroluje, či je v evidencii Osobné zadané DDS, a ak je, tak automaticky do pridávanej roly pridá zrážku doplnkové dôchodkové sporenie. V rámci automatického pridávania zrážky doplnkové dôchodkové sporenie sa novo pridávaná zrážka pripojí k aktuálne platnému záznamu na záložke Osobné/ Poistenia/ DDS.

T.j. do políčka Zmluva DDS sa vyberie zo záložky Osobné/ Poistenia/ DDS položka platná k dátumu vzniku roly. Zároveň sa do políčka Platnosť od v zrážke zapíše dátum vzniku roly.

Automatické ukončenie platnosti údajov o doplnkovom dôchodkovom sporení pri ukončení roly

Ak je k evidencii Osobné pripojená len jedna evidencia Rola, pri ukončení platnosti roly systém automaticky ukončí platnosť údaju na záložke Osobné/ Poistenia/ DDS a na záložke Rola/ Zrážky/ Zrážky ukončí platnosť zrážky typu Doplnkové dôchodkové sporenie. V prípade, že je na týchto záložkách viac záznamov, ukončia sa s dátumom ukončenia platnosti roly automaticky všetky záznamy.


VIDEONÁVODY na stránke www.humanet.sk

Video: Doplnkové dôchodkové sporenie