Tarifné tabuľky

Vo voľbe Pomocné dáta PAM/ Tarifné tabuľky sa nachádza zoznam tarifných tabuliek, pričom funkcia umožňuje vytvárať aj vlastné interné tabuľky.

Legislatívne zmeny tarifných tabuliek zamestnancov odmeňovaných podľa zákona 553/2003 a zdravotníckych zamestnancov sú realizované updatom. Zmeny v interných tabuľkách vykonáva užívateľ.

V rámci aktuálnych dát sa aktuálne v zozname Tarifné tabuľky nachádzajú tabuľky zamestnancov odmeňovaných podľa zákona 553/2003.

V neaktívnych dátach sú zaradené jednak tabuľky zamestnancov odmeňovaných podľa zákona 553/2003 platné pre roky do roku 2020 vrátane a jednak 15 tabuliek zdravotníckych zamestnancov.

Pre tabuľky určené zamestnancom odmeňovaným podľa zákona 553/2003 platí, že pre každé obdobie platnosti nových tabuliek existuje v zozname samostatná tabuľka, napr. Stup.pl.tarif-verejný záujem – základná 09/2023, Stup.pl.tarif-verejný záujem – základná 01/2023, Stup.pl.tarif-verejný záujem – základná 07/2022, atď. Pri zvyšovaní platových taríf, t.j. pri vydaní nových tarifných tabuliek sa spúšťa funkcia Personálne údaje/ Zápis tarifných tabuliek a prepočet zložiek mzdy, ktorá u zamestnancov nahradí tarifnú tabuľku, ktorej platnosť skončila za novú tabuľku, čím sa v PAM položke SPF10151 Platová tarifa zmení suma k dátumu aktualizácie tarifných tabuliek. Viac o tejto funkcii nájdete v kapitole Zápis tarifných tabuliek a prepočet zložiek mzdy v II. časti užívateľskej príručky.

Použitie internej tabuľky je popísané v kapitole Použitie vlastnej tarifnej tabuľky aj pre zamestnancov odmeňovaných podľa Zákonníka práce tejto príručky.

Definícia tarifnej tabuľky obsahuje dve označovacie políčka:

Platí pre platový postup – políčko sa označí v prípade, že definícia tabuľky bude vstupovať do vyhodnocovania dátumu platového postupu. Viac je popísané v kapitole s popisom záložky Plat. postupy;

Plat. postup podľa ZP – políčko sa označí v prípade, že sa pri zápise nového tarifného/platového stupňa má postupovať podľa popisu v kapitole Dve metódy zaradenia do nového tarifného/platového stupňa – označovacie políčko Plat. postup podľa ZP.


Sumy, ktoré sú zapracované v tabuľkách boli čerpané z tlačovej správy Ministerstva zdravotníctva SR Zvyšovanie platov zdravotníkov v prehľadných tabuľkách. Tarifné tabuľky sú urobené tak, že tie tabuľky, ktoré obsahovali rovnaké sumy sa zlúčili do jedinej tabuľky, napr. tabuľka pre lekárov a zubných lekárov sa spojila do spoločnej tabuľky ZDR1 Lekár / Zubný lekár. Každá tabuľka obsahuje riadky/stupne a stĺpce/triedy. Stupne tvoria roky praxe od 0 do 30, t.j. spolu 31 stupňov, a triedy tvoria jednotlivé činnosti, pre ktoré sú určené platové tarify, teda výkon odborných činností, výkon certifikovaných činností, výkon špecializovaných pracovných činností.

Napríklad tabuľka ZDR1 Lekár / Zubný lekár obsahuje 31 riadkov/stupňov pre prax od 0 do 30 rokov a dva stĺpce/triedy pre výkon odborných pracovných činností a pre výkon špecializovaných pracovných činností.

Takže ak sa má lekárovi vykonávajúcemu špecializované pracovné činnosti, so započítanou 8-ročnou praxou priradiť s platnosťou od 1.1.2023 základný plat mesačný v sume 3269,70 €, na záložku Rola/ Platy a mzdy/ Platové zaradenie alebo Rola/ Platy a mzdy/ Tarifné tabuľky sa priradí tarifná tabuľka ZDR1, Lekár / Zubný lekár, stupeň 9 a trieda 2.

Tarifné tabuľky zdravotníkov sú zapracované tak, aby sa pri valorizácií súm nemuseli vytvárať nové tabuľky, ako je to dnes zapracované u tabuliek pre zamestnancov odmeňovaných podľa zákona č. 553/2003, ale aby sa sumy v tabuľke prepisovali historicky. Preto, keďže tabuľky musia byť vytvorené s historickou platnosťou od 1.1.2005, až do 31.12.2022 sú sumy jednotlivých taríf nulové, a až od 1.1.2023 sú zadané sumy platné od 1.1.2023.

Pre zápis valorizovaných súm do prednastavenej PAM položky SMF10201 Základný plat mesačný


sa použije funkcia Aktualizovať.