Dohoda - zadanie údajov mesačne odmeňovaného dohodára s pravidelným príjmom

Pri pridávaní novej evidencie Osoba a Rola pomocou formulára Nová osobná karta zadajte do políčka Špecifikácia PPV príslušný typ dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a vyberte prepínač Pravidelný príjem.

V časti Pracovné zaradenie vyberte do políčka Pracovný kalendár niektorý z pracovných kalendárov. Máte dve možnosti. Ak je známe, koľko hodín v ktoré dni zamestnanec pracuje (pracuje pravidelne), môžete vybrať z existujúcich kalendárov, alebo nadefinovať nový pracovný kalendár nadefinovaním turnusu a obrazu turnusu.

UPOZORNENIE: Pri definovaní nového obrazu turnusu nezabudnite zvoliť do políčka Na sviatky použiť zmenu hodnotu Voľno.

Ak neviete, kedy zamestnanec pracuje (pracuje podľa potreby), vyberiete kalendár Dohoda. Kalendár Dohoda je špeciálny kalendár, ktorý je nastavený tak, že má všetky dni v mesiaci nastavené ako voľné dni. Zadanie kalendára Dohoda zjednodušuje zadanie počtu odpracovaných hodín v aktuálnom mesiaci do výpočtu mzdy. Počet odpracovaných hodín za aktuálny mesiac sa zadá mzdovou položkou SMH10114 Odpracované hodiny bez nadčasov priamo do výpočtu mzdy vo voľbe Mzdy / Ručná úprava mzdy. Položka SMH10114 Odpracované hodiny bez nadčasov vo výpočte zároveň sleduje výšku dosiahnutej mzdy dohodára a v prípade potreby vypočíta doplatok do minimálnej mzdy, na ktorú má s platnosťou od 1.1.2013 nárok už aj dohodár.

UPOZORNENIE: Turnus ani obraz turnusu Dohoda neupravujte!

V časti Odmeňovanie vyberte do políčka Skupina odmeňovania voľbu Bežný pracovník a do políčka Hlavný typ odmeňovania voľbu Mesačné odmeňovanie. Výšku odmeny nezadávajte do zobrazeného políčka Základný plat mesačný. Tú zadáte až po uložení osobnej karty a vytvorení evidencie Osoba a Rola spôsobom, popísaným nižšie.

Ak sa zamestnancovi bude vyplácať každý mesiac rovnaká suma, v novovytvorenej evidencii Rola pridajte na záložku Rola / Platy a mzdy / Zložky mzdy PAM položku SPF40101 Dohoda nekrátená o neprítomnosť a do políčka Hodnota vpíšte mesačnú sadzbu.

Ak sa zamestnancovi bude vyplácať každý mesiac iná suma mesačnej odmeny, na záložku Rola / Platy a mzdy / Zložky mzdy PAM položku nepridávajte. Odmenu budete pridávať položkou SMF40101 Dohoda nekrátená o neprítomnosť až do výpočtu mzdy na záložku Mzdy / Ručná úprava mzdy.

V systéme je k dispozícii aj PAM a mzdová položka Dohoda krátená o neprítomnosť. Táto položka má tú vlastnosť, že sa kráti o odpracované hodiny podobne ako je to napríklad pri základnom plate mesačnom. Aby sa tak stalo, musí byť u zamestnanca zadaný pracovný kalendár (nie kalendár Dohoda), v ktorom sa upravuje, ktoré dni nakoniec pracoval a ktoré nie. Tento postup sa môže použiť u zamestnanca, ktorému sa mení dohodnutá mesačná odmena podľa odpracovaných hodín. Úprava dochádzky v kalendári je však časovo náročnejšia oproti ostatným postupom uvedeným v tomto tipe. Položka sa môže použiť aj v prípade, že sa zamestnancovi bude vyplácať každý mesiac rovnaká suma – vtedy sa buď nebude upravovať pracovný kalendár, alebo sa použije kalendár Dohoda.

Ak zamestnanec podpísal vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane, prípadne daňového bonusu, vyplňte údaje v časti Daň.

Ak sa bude zamestnancovi posielať mzda na účet, vyplňte údaje v časti Výplata na účet. Ak sa táto časť nevyplní, systém nastaví vyplácanie mzdy v hotovosti.

Po uložení údajov zadaných vo formulári Nová osobná karta sa vytvoria evidencie Osoba a Rola. V evidencii Rola je potrebné okrem prípadného zadania PAM položky na záložke Rola / Platy a mzdy / Zložky mzdy skontrolovať správnosť zápisu na záložke Rola / Poistenia / Sociálne poistenie

a upraviť údaje na záložke Rola / Poistenia / Zdravotné poistenie podľa pravidiel určených metodickým usmernením Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Tým je zadanie údajov zamestnanca, mesačne odmeňovaného dohodára s pravidelným príjmom, ukončené.

Pri výpočte mzdy sa postupuje podľa toho, či má zamestnanec zadaný kalendár s pracovnými dňami alebo kalendár Dohoda a či má sumu odmeny zadanú na záložke Rola / Platy a mzdy / Zložky mzdy (vypláca sa vždy rovnaká suma odmeny), alebo sa mesačne bude zadávať priamo do výpočtu na záložku Mzdy / Ručná úprava mzdy (vypláca sa vždy iná suma odmeny). Pre zápis položky na záložku Ručná úprava mzdy môžete použiť funkciu importu mzdových položiek.

Typ pracovného kalendáraSpôsob zadania sumy odmenySpracovanie miezd
Riadny prac. kalendárZložky mzdy (PAM položka)Prepočet
Kalendár DohodaZložky mzdy (PAM položka)1. Pridanie položky
SMH10114 Odpracované hodiny bez nadčasov
2. Prepočet
Riadny prac. kalendárRučná úprava mzdy (mzdová položky)1. Pridanie položky
SMF40101 Dohoda krátená o neprítomnosť
2. Prepočet
Kalendár DohodaRučná úprava mzdy (mzdová položky)1. Pridanie položiek
SMH10114 Odpracované hodiny bez nadčasov
SMF40101 Dohoda krátená o neprítomnosť
2. Prepočet

Ak sa u zamestnanca používa pracovný kalendár, zobrazia sa na výplatnej páske aj položky pre fond hodín.

Ak sa u zamestnanca používa kalendár Dohoda, tieto položky sa v mzde nevypočítajú.

UPOZORNENIE: Za mesiac, v ktorom dohodár nemá žiadnu odmenu, sa výplatná páska nevytvorí.