Strediská

Strediská predstavujú vyššie organizačné celky reprezentujúce skupinu útvarov, prípadne skupinu zamestnancov a využívané sú najmä na rozdelenie mzdových nákladov.

Ak stredisko reprezentuje skupinu útvarov, prepojí sa útvar na dané stredisko tak, že sa dané stredisko zadá v definícii príslušného útvaru (viď evidencia Útvary). Následným zadaním útvaru v pracovnom zaradení zamestnanca v module Personálne údaje sa zamestnancovi zároveň priradí aj stredisko zadané v danom útvare. V prípade, že strediská nereprezentujú skupiny útvarov, ale skupiny zamestnancov nezávisle na útvaroch, priradí sa stredisko priamo zamestnancovi jeho zadaním na záložke Pracovné zaradenie v evidencii zamestnanca v module Personálne údaje.

Okrem štandardnej funkcionality tabuliek v Humanete ako fulltextové filtrovanie, možnosť zmeniť zoradenie záznamov, či export zobrazených záznamov do excelu (voľba Doplnky/ Export do excelu) je možné strediská:

  • kopírovať – označte stredisko/-á a kliknite na tlačidlo Kopírovať označené alebo voľbu Doplnky/Kopírovať označené. Vytvorená kópia strediska bude mať kód zložený z C_ a kódu kopírovaného strediska;
  • exportovať do xml (pre účely ich prenosu do inej databázy) - označte stredisko/-á a kliknite na voľbu Doplnky/Export do xml;
  • importovať z xml – kliknite na Doplnky/Import z xml, načítajte príslušný xml súbor so strediskami a výber potvrďte kliknutím na OK.

Evidovaný záznam strediska nie je možné v tabuľke stredísk odstrániť, ale len zaradiť medzi neaktívne dáta - jeho označením a kliknutím na tlačidlo Zneaktívniť.

V prípade potreby je možné neaktívne stredisko buď znovu zaradiť medzi aktívne záznamy, alebo ho z databázy úplne odstrániť, ak ešte nebolo použité v rámci iných evidencií, a to cez voľbu Správa systému/Neaktívne dáta.

Nové stredisko pridáte do zoznamu kliknutím na tlačidlo Pridať. Editovať existujúce stredisko môžete kliknutím na tlačidlo s perom v riadku s príslušným strediskom. V oboch prípadoch sa zobrazí modálne okno pre zadanie/editáciu jednotlivých údajov strediska.


Kód, Skratka, Názov – uvedie sa kód (musí byť jedinečný vzhľadom na ostatné evidované strediská), skratka a plný názov organizačného celku (strediska).

Výplatné miesto – výberový zoznam prepojený na evidenciu výplatných miest, ak je potrebné ho definovať pre účely tlačových výstupov zo spracovania miezd.

Organizácia – v štandardnej databáze sa políčko nezobrazuje. Zobrazuje sa v databázach s viac ako jednou organizáciou typu Humanet. V tomto prípade, ak užívateľ potrebuje, aby stredisko videli iba užívateľa jednej organizácie, vyberie do políčka túto organizáciu. Ak má byť organizačná jednotka dostupná vo všetkých organizáciách typu Humanet, organizácia sa do políčka nevyberie.

Vyplniť adresu – označovacie políčko, ktoré skrýva políčka na zadanie adresy. Tieto údaje systém nepoužíva nikde vo výstupoch, preto užívateľovi odporúčame údaje o adrese nevyplniť.

V prípade potreby môže užívateľ pre stredisko definovať aj ďalšie zúčtovacie a rozborové hľadiská, ktoré predstavujú ďalšie triediace kritériá pre rozúčtovanie miezd.

Zadané údaje, resp. zmenu údajov v definícii strediska zapíšete kliknutím na tlačidlo Zapísať.