Export účtovného dokladu pre účtovníctvo LLarGo (csv)

Po kliknutí na spracovateľa Export účtovného dokladu pre účtovníctvo LLarGo (csv) vo voľbe Spracovanie miezd/ Tlače a výstupy/ Export do účtovníctva sa zobrazí formulár na doplnenie údajov do exportu.

Súčasťou tohto formulára je Prevodový mostík pre číselníky účtovníctva, ktorý zodpovedá triediacim kritériám v účtovnom programe LLarGo.

V políčku Prevádzky a Zákazky sa vyberie triediace kritérium, ktoré sa má zapísať do dokladu.

Do políčka Názov súboru sa zadá názov vyexportovaného súboru. Ak sa v názve použijú znaky pre dátumovú masku MM a RRRR, systém ich pri spracovaní účtovného dokladu zamení za označenie mesiaca a roka obdobia, za ktoré sa spracovanie dokladu spustilo.

Export má formát csv. Štruktúra exportovaného súboru:

Spracovaný csv súbor sa uloží do zoznamu exportov, do ktorého vstúpite cez tlačidlo Zobraziť exportované súbory alebo cez voľbu Dočasné súbory užívateľa.