Výkazy ZP

Vo voľbe Výkazy ZP je možné spracovať mesačný výkaz preddavkov zamestnávateľa (dávka 514) a mesačný výkaz preddavkov platiteľa dividend(dávka 590) do zdravotných poisťovní.  Výkazy v listinnej podobe sa spracujú do pdf formátu. Výkazy v elektronickej podobe sa spracujú do súboru txt alebo xml formátu.

Spracovanie výkazov ZP

Výkazy je možné spracovať vždy len za jedno obdobie spracovania miezd. V pravej časti okna s výberom období je políčko Formát výkazu. Ak tak požaduje zdravotná poisťovňa, užívateľ má možnosť po výbere obdobia v tomto políčku vybrať tlačivá, resp. štruktúru výkazu platné v niektorom z minulých období. Podľa našich informácií však zdravotné poisťovne pri vykazovaní opravných výkazov za minulé obdobia požadujú tieto spracovať vždy do aktuálne platnej verzie výkazov.

Pri spracovaní výkazov ZP sa zobrazí tabuľka Zoznam rolí, v ktorom má užívateľ možnosť upraviť zoznam záznamov a to buď odstránením neželaných záznamov, alebo použitím fulltextového filtra.

Do spracovania výkazov možno konštantou Zobraziť filter mzdového rozúčtovania pred spracovaním zostáv pridať políčko Filter s parametrami rozúčtovania. Spracovanie zostavy tiež rešpektuje nastavenie zapnutého Filtra na rolách. To znamená, že užívateľ môže pri spracovaní výkazov použiť aj kombináciu týchto dvoch filtrov.

Pri spracovaní mesačných výkazov do zdravotných poisťovní systém vždy vytvorí zostavu Podklad pre výkaz odvodov do fondu zdravotného poistenia, na ktorej sú zosumarizované údaje za všetky zdravotné poisťovne. Zostava sa uvádza vždy ako na prvej strane.

Vyexportované súbory výkazov v elektronickej podobe sa ukladajú do úložiska exportov, do ktorého môže užívateľ vstúpiť cez tlačidlo Zobraziť exportované súbory, alebo cez voľbu Spracovanie miezd/ Tlače a výstupy/ Súbory užívateľa. Pre zaslanie súborov do jednotlivých zdravotných poisťovní je potrebné z úložiska uložiť súbory na disk.

Možnosť uložiť súbor pdf do priečinka Dočasné súbory užívateľa a ukladaný súbor zaheslovať

Štandardne sa pri spracovaní výkazu pdf verzia užívateľovi zobrazí v príslušnom programe (Adobe Reader), pričom následne môže súbor uložiť, a elektronická verzia sa priamo uloží do priečinka Dočasné súbory užívateľa. Užívateľ má možnosť súbor pdf uložiť do priečinka Dočasné súbory užívateľa priamo pri spracovaní, pričom súbor môže pred uložením zabezpečiť heslom. Pre tento účel sa použijú označovacie políčka Namiesto zobrazenia uložiť súbor do priečinka Súbory užívateľa a Zaheslovať súbor a políčko pre zadanie hesla. Následne sa tlačidlom OK spustí spracovanie výkazu.

Tento postup je vhodný napr. v prípade, že užívateľ chce súbory z voľby Dočasné súbory užívateľa poslať hromadne e-mailom pomocou funkcie Doplnky/ Odoslať označené súbory e-mailom, viac o funkcii v kapitole Hromadné posielanie súborov e-mailom.

Prvky formulára Výkaz zdravotného poistenia

Druh výkazu – prepínačom sa vyberie druh výkazu Výkaz preddavkov zamestnávateľa alebo Výkaz preddavkov platiteľa dividend.

Typ výkazu – prepínačom sa vyberie typ výkazu Riadny, Opravný alebo Aditívny. Ak potrebujete spracovať aditívny (alebo aj doplnkový) mesačný výkaz, v zozname záznamov Zoznam rolí vyberte len roly, ktoré sa do aditívneho výkazu majú spracovať.

Dátum vytvorenia – načíta sa aktuálny systémový dátum.

Vytvoriť opis výkazu – ak sa políčko označí, systém okrem formulárov mesačných výkazov do jednotlivých zdravotných poisťovní a podkladu pre výkaz, vytvorí pre jednotlivé zdravotné poisťovne zostavu Opis prílohy k výkazu do zdravotnej poisťovne so zoznamom zamestnancov a sumami poistného za zamestnanca aj zamestnávateľa za spracovávaný mesiac. Opis identifikuje jednotlivé rodné čísla uvedené vo výkaze.

Export do súborov – ak sa políčko označí, systém spracuje súčasne listinnú aj elektronickú podobu výkazu.

FO - Použiť IČO namiesto RČ - označením políčka sa v dávke 514 v organizácii, ktorá je fyzická osoba, zapíše namiesto rodného čísla IČO.

UPOZORNENIE: Toto políčko použijete len v prípade, že tak požaduje zdravotná poisťovňa. Podľa predpísanej štruktúry sa u fyzickej osoby má uvádzať rodné číslo.

Do riadku 2 a 9 započítať celomesačné m) a s) – políčko sme sa rozhodli zapracovať potom, ako niektoré pobočky zdravotnej poisťovne VšZP neakceptovali mesačné výkazy, v ktorých bola vykázaná osoba na materskej dovolenke, ktorá trvala celý mesiac. Podľa usmernenia pracovníka pobočky sa do riadku 2 a 9 má započítať aj zamestnanec s nulovým príjmom, ktorý je celý mesiac osobou, za ktorú je platiteľom poistného štát podľa písmena m) a s) (materská dovolenka, dočasná pracovná neschopnosť, ošetrovné).

UPOZORNENIE: Políčko označte len v prípade, že vás k tomu poisťovňa výslovne vyzve. Keďže poučenie k riadku 2 a 9 je nejednoznačné, odporúčame spracovávať výkaz bez označeného políčka, t.j. aby sa osoby, za ktorých sa neplatí poistné, nezapočítavali do riadkov 2 a 9. Za osoby podľa písmena m) a s) je platiteľom poistného štát.

Prvky formulára pri výbere Výkazu preddavkov platiteľa dividend.

Vo výkaze preddavkov platiteľa dividend sa do údaju Za obdobie uvádza obdobie, v ktorom boli vyplatené dividendy (na rozdiel od výkazu preddavkov zamestnávateľa, kde sa uvádza obdobie, za ktoré sa výkaz predkladá). Toto obdobie sa vyhodnocuje podľa nastavenia políčka Nasledujúceho mesiaca na záložke Mzdy v evidencii Organizácia typu Humanet. Ak je políčko Nasledujúceho mesiaca označené, do výkazu sa uvedie mesiac, nasledujúci po mesiaci, za ktorý sa spracováva mzda. Napr. pri spracovaní výkazu za aprílové mzdy vyplatené v máji 2017 sa do výkazu zapíše obdobie 052017. Ak je políčko Nasledujúceho mesiaca neoznačené, do výkazu sa uvedie mesiac spracovania miezd. Napr. pri spracovaní výkazu za aprílové mzdy vyplatené v apríli 2017 sa do výkazu zapíše obdobie 042017.

Ručne zadané obdobie, v ktorom boli vyplatené dividendy - tento údaj môže užívateľ v prípade potreby upraviť označením políčka Ručne zadané obdobie, v ktorom boli vyplatené dividendy a zadaním obdobia, ktoré chce do výkazu zapísať.

UPOZORNENIE: Výkaz preddavkov platiteľa dividend je dostupný na spracovanie až od obdobia január 2014.

Deň výplaty – načíta sa deň, ktorý je vo zvolenom mesiaci dňom výplaty. Údaj sa do políčka vyplní automaticky na základe údaju v políčku Deň určený na výplatu príjmov na záložke Mzdy v spracovateľskej organizácii vo voľbe Základné nastavenia/ Organizácie.

E-mail, Telefón, Fax – kontakty zamestnávateľa, ktoré sa uvádzajú na prvú stranu mesačného výkazu. Údaje sa načítajú automaticky z kontaktu typu Zástupca organizácie zadaného v spracovateľskej organizácii na záložke Kontakty vo voľbe Základné nastavenia/ Organizácie. Ak je kontaktov tohto typu viac, systém vyberie ten, ktorý je označený ako Hlavný kontakt, prípadne ak má kontakt viacero rovnakých spojení, vyberie spojenie označené ako Hlavné spojenie.

Vyplnil, Telefón - meno a telefón osoby, ktorá výkaz vyplnila. Údaje sa načítajú automaticky z kontaktu typu Mzdár zadaný v spracovateľskej organizácii na záložke Kontakty vo voľbe Základné nastavenia/ Organizácie. Ak je kontaktov tohto typu viac, systém vyberie ten, ktorý je označený ako Hlavný kontakt, prípadne ak má kontakt viacero rovnakých spojení, vyberie spojenie označené ako Hlavné spojenie.

Názov banky, Účet – názov a číslo účtu banky zamestnávateľa, údaj sa uvádza na prvej strane mesačného výkazu. Cez tlačidlo s bodkami sa vyberie číslo účtu organizácie, ktoré sa má zapisovať do výkazu. Automaticky sa vyplnia všetky políčka pre účet.

Do zoznamu Zdravotné poisťovne sa musia pred prvým spracovaním pridať ďalšie údaje jednotlivých poisťovní, viď. kapitola Prvky formulára Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa.

UPOZORNENIE: Zoznam Zdravotné poisťovne je spoločný pre mesačné výkazy aj pre hromadné oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného. To znamená, že ak ste už raz vyplnili údaje pre zdravotné poisťovne vo voľbe Personálne údaje/ Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na VZP, vo voľbe Spracovanie miezd/ Tlače a výstupy/ Výkazy/ Výkazy ZP už budú tieto údaje vyplnené.

Elektronická pobočka zdravotnej poisťovne Dôvera – služba Zamestnávatelia online

Popis služby nájdete v kapitole Elektronická pobočka zdravotnej poisťovne Dôvera - služba Zamestnávatelia online.


VIDEONÁVODY na stránke www.humanet.sk

Video: Spracovanie zostáv - odvody do fondov