Nový mzdový kalendár

Zadanie kalendárnej zmeny:

kliknite na deň, do ktorého chcete zadať kalendárnu zmenu, otvorí sa okno pre zadanie kalendárnej zmeny, vypíšte názov kalendárnej zmeny, vyberte zo zoznamu kalendárnych zmien požadovanú zmenu, ak je to potrebné označte v kalendári ďalšie dni, v ktorých má byť zapísaná kalendárna zmena, prípadne v niektorom dni upravte trvanie kalendárnej zmeny pomocou ovládacích prvkov 1. polovica, 2. polovica, Presný čas, Trvanie.

Pri použití turnusu typu zadávanie kal. zmeny počtom hodín trvania sú dostupné tlačidlá Celodenná, Polovica dňa a Presné trvanie.

V prípade používania kalendára s desatinnými číslami (s trvaním) zápis kalendárnej zmeny trvajúcej len časť dňa do mzdového kalendára raz na začiatok a raz na koniec dňa nie je považovaný za chybu.

Je to preto, že v tomto prípade sa jednotlivé úseky nezapisujú na časovú os, ako je tomu pri obraze turnusu s nastaveným turnusom typu zadávanie kal. zmeny obdobím od-do.

Pre pridávanie kalendárnej zmeny je tiež možné použiť funkcie hromadného označovania dní: