Profil užívateľa

V aplikácii je v pravom hornom rohu okrúhle tlačidlo, ktorým sa užívateľ môže dostať do svojho profilu. Ak má užívateľ v Humanete nastavenú profilovú fotografiu, zobrazuje sa tu. Ak nemá nastavený obrázok, zobrazujú sa v tlačidle iniciály mena prihláseného užívateľa.

V profile užívateľa sú zobrazené tieto informácie:

 • Fotografia
 • Meno a priezvisko
 • Stredisko/útvar
 • Osobné číslo
 • Dátum narodenia
 • Trvalé bydlisko
 • Mobilný telefón
 • Email
 • Vznik PPV (dátum začiatku pracovno-právneho vzťahu)
 • Pracovné miesto
 • Databáza (názov databázy, v ktorej je užívateľ prihlásený)
 • Rola (názov roly, napr. pracovný pomer od 1.1.2019)

Okrem toho je v profile možné nájsť ďalšie voľby:

Tlačidlo Vybrať inú databázu – užívateľovi, ktorý má prístup do viacerých databáz sa pri ďalšom prihlásení zobrazí obrazovka na výber databázy.

Tlačidlo Odhlásiť sa z aplikácie – voľba užívateľa odhlási z DB. Pri ďalšom vstupe do aplikácie sa bude musieť prihlásiť.

Výplatné pásky

Z Humanetu modulu Spracovanie miezd sa načíta posledných 12 výplatných pások užívateľa, ktoré sú zoradené od najnovšej po najstaršiu. To, či sa výplatná páska za aktuálny mesiac zobrazí v zozname závisí na stave prepočtu miezd. Výplatná páska sa v mobilnej aplikácii ukáže najskôr vtedy, keď účtovník uzavrie mzdy (t.j. systémová konštanta SAL_CYCLE nadobudne hodnotu 3 – Uzavreté mzdy).

Ku každému zobrazenému mesiacu sa v zozname zobrazia hodnoty hrubej mzdy a mzdy k výplate. Po kliknutí na príslušný mesiac sa vygeneruje PDF súbor s výplatnou páskou, ktorý si užívateľ uloží do svojho zariadenia a môže s ním ďalej ľubovoľne pracovať (prezerať, tlačiť, zálohovať,...). Súbor s výplatnou páskou sa generuje na základe predlohy, ktorá je nastavená v nastaveniach modulu (viď kapitola Nastavenie parametrov mobilnej aplikácie, časť Personalistika).

Dochádzkové dáta

Po kliknutí na tlačidlo Dochádzkové dáta sa zobrazí zoznam sumárnych položiek s hodnotami k aktuálnemu dňu. Pomocou dátumového tlačidla užívateľ navolí prípadný iný požadovaný dátum, ku ktorému chce prezerať hodnoty sumárnych položiek.

Profilové menu „...“

Profilové menu je dostupné v profile užívateľa, v hornej časti obrazovky. Je označené popisom „...“. Obsahuje tieto voľby:

Licencie – zobrazí licenčné informácie o aplikácii.

Nahlásiť chybné údaje – voľba je užitočná v prípade, že chce užívateľ odoslať informácie alebo dokumenty na HR. Po kliknutí na voľbu a potvrdení dialógu sa užívateľovi otvorí v predvolenom emailovom klientovi koncept emailovej správy, kde sú nastavené dáta:

       Adresát: email na HR z nastavení modulu (viď kapitola Nastavenie parametrov mobilnej aplikácie, časť Personalistika)

               Predmet: Zmena v údajoch – Janko Mrkvička (pracovný pomer od 1.1.2019)

               Správa: Prosím uveďte zmenu v údajoch

Odhlásiť sa – rovnaká funkcia ako vyššie opisovaná voľba Odhlásiť sa z aplikácie.