Dohoda - zadanie údajov hodinovo odmeňovaného dohodára s pravidelným príjmom

Pri pridávaní novej evidencie Osoba a Rola pomocou formulára Nová osobná karta zadajte do políčka Špecifikácia PPV príslušný typ dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a vyberte prepínač Pravidelný príjem.

V časti Pracovné zaradenie vyberte do políčka Pracovný kalendár niektorý z pracovných kalendárov. Máte dve možnosti. Ak je známe, koľko hodín v ktoré dni zamestnanec pracuje (pracuje pravidelne), môžete vybrať z existujúcich kalendárov, alebo nadefinovať nový pracovný kalendár nadefinovaním turnusu a obrazu turnusu.

UPOZORNENIE: Pri definovaní nového obrazu turnusu nezabudnite zvoliť do políčka Na sviatky použiť zmenu hodnotu Voľno.

Ak neviete, kedy zamestnanec pracuje (pracuje podľa potreby), vyberiete kalendár Dohoda. Kalendár Dohoda je špeciálny kalendár, ktorý je nastavený tak, že má všetky dni v mesiaci nastavené ako voľné dni. Zadanie kalendára Dohoda zjednodušuje zadanie počtu odpracovaných hodín v aktuálnom mesiaci do výpočtu mzdy. Počet odpracovaných hodín za aktuálny mesiac sa zadá mzdovou položkou SMH10114 Odpracované hodiny bez nadčasov priamo do výpočtu mzdy na záložke Mzdy / Ručná úprava mzdy. Položka SMH10114 Odpracované hodiny bez nadčasov vo výpočte zároveň sleduje výšku dosiahnutej mzdy dohodára a v prípade potreby vypočíta doplatok do minimálnej mzdy, na ktorú má s platnosťou od 1.1.2013 nárok už aj dohodár.

UPOZORNENIE: Turnus ani obraz turnusu Dohoda neupravujte!

V časti Odmeňovanie vyberte do políčka Skupina odmeňovania voľbu Bežný pracovník a do políčka Hlavný typ odmeňovania voľbu Hodinové odmeňovanie. Výšku odmeny nezadávajte do zobrazeného políčka Základný plat mesačný. Tú zadáte až po uložení osobnej karty a vytvorení evidencie Osoba a Rola spôsobom, popísaným nižšie.


V novovytvorenej evidencii Rola pridajte na záložku Rola / Platy a mzdy / Zložky mzdy PAM položku SPF40103 Dohoda hodinová a do políčka Hodnota vpíšte hodinovú sadzbu.


Ak zamestnanec podpísal vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane, prípadne daňového bonusu, vyplňte údaje v časti Daň.


Ak sa bude zamestnancovi posielať mzda na účet, vyplňte údaje v časti Výplata na účet. Ak sa táto časť nevyplní, systém nastaví vyplácanie mzdy v hotovosti.


Po uložení údajov zadaných vo formulári Nová osobná karta sa vytvoria evidencie Osoba a Rola. V evidencii Rola je potrebné okrem prípadného zadania PAM položky na záložke Rola / Platy a mzdy / Zložky mzdy skontrolovať správnosť zápisu na záložke Rola / Poistenia / Sociálne poistenie


a upraviť údaje na záložke Rola / Poistenia / Zdravotné poistenie podľa pravidiel určených metodickým usmernením Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Tým je zadanie údajov zamestnanca, hodinovo odmeňovaného dohodára s pravidelným príjmom, ukončené.

Ak je to dohodár, ktorý má zadaný pracovný kalendár s pracovnými dňami, spustením prepočtu je mzda vypočítaná. U dohodára, ktorý má zadaný kalendár Dohoda, sa musí každý mesiac pridať na záložku Mzdy / Ručná úprava mzdy položka SMH10114 Odpracované hodiny bez nadčasov, a až potom sa spustením prepočtu vypočíta mzda. Pre zápis položky na záložku Ručná úprava mzdy môžete použiť funkciu importu mzdových položiek.

Po spustení prepočtu sa do mzdy zapíše nielen počet odpracovaných hodín, ale aj vypočítaná suma odmeny ako súčin sadzby zadanej v PAM položke Dohoda hodinová a počtu odpracovaných hodín vypočítaných v položke SMH10114 Odpracované hodiny bez nadčasov (resp. v položke SMH10110 Počet odpracovaných hodín). Vypočítané údaje sa zapíšu do výplatnej pásky pre tlač.

Ak sa u zamestnanca používa pracovný kalendár, zobrazia sa na výplatnej páske aj položky pre fond hodín.