Nastavenie konštánt

V treťom formulári Nastavenie konštánt vo voľbe Základné nastavenia/ Užívateľské nastavenia má užívateľ možnosť nastaviť niektoré systémové konštanty.

Mzdové konštanty

Odvod do sociálneho fondu, % - zadá sa percento prídelu do sociálneho fondu pre príslušný kalendárny rok, napr. 0,6 %.

Ustanovený týždenný pracovný čas – zadá sa počet hodín ustanoveného týždenného pracovného času podľa Zákonníka práce (aký týždenný fond hodín sa v organizácii považuje za 100 %-ný úväzok).

Dovolenka

Počet dní krátenia dovolenky za absenciu – zadá sa počet dní, o ktoré má systém automaticky krátiť ročný nárok na dovolenku za deň absencie.

V mesiaci vzniku PPV nárok na dov. iba za celý odprac. mesiac, V mesiaci ukončenia PPV nárok na dov. iba za celý odprac. mesiac – označenie políčok označí políčka na záložke Rola/ Dovolenky/ Parametre. Označenie políčok zabezpečí, aby sa pomerná časť ročného nároku na dovolenku počítala podľa Zákonníka práce len za každý celý kalendárny mesiac nepretržitého trvania toho istého pracovného pomeru.

Kontrola priem. zárobku na min. mzd. nárok – ak je políčko označené, systém kontroluje vypočítanú sumu priemerného hodinového zárobku na sumu hodinového minimálneho mzdového nároku (Zákonník práce, ak u zamestnávateľa nie je odmeňovanie zamestnancov dohodnuté v kolektívnej zmluve).

Automatické zrazenie prečerpanej dovolenky - zapnutie konštanty vypočíta pri skončení pracovného pomeru do mzdy náhradu za prečerpanú dovolenku, na čo aj upozorní v hlásení po prepočte.

Ak je konštanta vypnutá, systém pri prepočte užívateľa len upozorní na to, že zamestnanec má prečerpanú dovolenku, uvedie počet dní, a je na užívateľovi, či do mzdy pridá počet dní prečerpanej dovolenky, alebo nie.

Pre nárok na dodat. dov. započítať len odpr. dni – políčko je defaultne označené čo znamená, že pri výpočte počtu dní pre nárok na dodatkovú dovolenku sa započítavajú len skutočne odpracované dni. Užívateľ, ktorý si myslí, že pre nárok na dodatkovú dovolenku sa majú započítať rovnaké obdobia ako je to u riadnej dovolenky, políčko Pre nárok na dodat. dov. započítať len odpr. dni odznačí. Viac na tému odpracované dni pre nárok na dodatkovú dovolenku v príručke Mzdové položky systému Humanet.

Náhrada pri dočasnej pracovnej neschopnosti

Náhrada 4.-10. deň, %, Náhrada 1.-3. deň, % - zadá sa percento denného vymeriavacieho základu pre výpočet náhrady počas dočasnej pracovnej neschopnosti (prednastavené sú percentá podľa Zákona o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca; ak je v kolektívnej zmluve dohodnuté vyššie percento, užívateľ ho zadá do uvedených políčok).

Doplnkové dôchodkové sporenie

Príspevok zamestnanca počas nemoci, Príspevok zamestnávateľa počas nemoci – ak je tak dohodnuté v zmluve o doplnkovom dôchodkovom sporení, zadá sa suma príspevku zamestnanca a zamestnávateľa na DDS počas celomesačnej dočasnej pracovnej neschopnosti.

Prednastavené % pre organizáciu – toto nastavenie použije zamestnávateľ, ktorý prispieva na DDS všetkým zamestnancom rovnakým percentom zo základu. Hodnota sa zapíše do systémovej konštanty DDSDPRC_H Prednastavené % príspevku DDS organizácie - vyššia sadzba.

Zaokrúhlenie príspevku – zadá sa spôsob zaokrúhľovania príspevku na DDS pri výpočte percenta zo základu.

Automatické pridávanie zrážky DDS – pomocou konštanty má užívateľ možnosť vypnúť/zapnúť funkciu automatického pridávania zrážky Doplnkové dôchodkové sporenie pri pridávaní novej role k už existujúcej evidencii Osobné, ak je na záložke Osobné/ Poistenia/ DDS platný záznam. Funkciu automatického pridávania zrážky DDS využije užívateľ, ktorý potrebuje, aby systém vždy pri pridávaní novej role automaticky pridal na záložku Rola/ Zrážky/ Zrážky zrážku typu Doplnkové dôchodkové sporenie s tým, že u osôb, u ktorých zrážku automaticky pridať nechce, ukončí platnosť záznamu na záložke Osobné/ Poistenia/ DDS k dátumu pred vznikom novej role. Užívatelia, ktorí nechcú funkciu využívať, si ju môžu vypnúť odznačením políčka Automatické pridávanie zrážky DDS.

Životné poistenie

Zaokrúhlenie príspevku – zadá sa spôsob zaokrúhľovania príspevku na životné poistenie pri výpočte percenta zo základu.

Zrážky

Odbory – členský príspevok, % - zadá sa prednastavené % pre výpočet príspevku zamestnanca do odborov.

Odbory – zaokrúhlenie príspevku – zadá sa spôsob zaokrúhľovania príspevku do odborov pri výpočte percenta zo základu.

Odbory – paušálny príspevok – zadá sa suma prednastaveného paušálneho príspevku.

Odbory – maximálny príspevok – zadá sa horná hranica, ktorú má systém zapísať do mzdy pri výpočte percenta zo základu.

Zostavy

Zobraziť filter mzdového rozúčtovania pred spracovaním zostáv v časti Zostavy – zapnutie konštanty bude zobrazovať filter mzdového rozúčtovania pri spracovaní vybraných zostáv (rekapitulácie, výplatné pásky a i.). Spracovanie zostavy cez filter mzdového rozúčtovania umožňuje spracovať zostavu za filtrom definovanú množinu záznamov, napr. spracovať zostavu za všetky ženy.

Zobrazovať dátumy pre históriu dát – zapnutie konštanty bude zobrazovať pri spracovaní všetkých užívateľsky definovateľných riadkových a formulárových zostáv historické okno, pomocou ktorého môže užívateľ ovplyvniť obdobie, za ktoré sa majú do zostavy načítať historicky uložené údaje.

Ak užívateľ potrebuje zobrazovať historické okno len pri spracovaní vybranej riadkovej alebo formulárovej zostavy, označí políčko Zadať dátumy pre históriu dát priamo v definícii zostavy na záložke Všeobecné parametre.

Iné nastavenia

Kontrola jedinečnosti rodného čísla – ak je políčko označené, systém kontroluje pri pridávaní novej evidencie Osoba, že neexistuje iná evidencia s rovnakým rodným číslom. Ak už evidencia Osoba s rovnakým rodným číslom existuje, nová evidencia Rola sa priradí k už existujúcej evidencii Osoba.

Kontrola jedinečnosti osobného čísla – ak je políčko označené, systém kontroluje pri pridávaní novej evidencie Rola, že neexistuje iná evidencia s rovnakým osobným číslom.

Generovať os. čísla automaticky – ak je políčko označené, systém automaticky pridelí novej evidencii Osoba osobné číslo. Odporúčame ponechať políčko neoznačené a zadávať osobné číslo podľa potrieb užívateľa.

Generovať čísla rolí automaticky – ak je políčko označené, systém automaticky pridelí novej evidencii Rola číslo roly.

Zaradiť evidenciu Rola po ukončení PPV medzi neaktívne, mesiace – zadanie hodnoty 1, 2... určuje, prechodom do ktorého mesiaca po skončení platnosti evidencie Rola sa táto má automaticky zaradiť medzi neaktívne dáta. Napr. pri zadaní hodnoty 1 sa v aktuálnom mesiaci ukončená rola zaradí medzi neaktívne dáta prechodom do nasledujúceho mesiaca.

Použiť nový kalendár – ak je políčko označené, na záložke Mzdy/ Kalendár je dostupný tzv. nový kalendár, kalendár ktorý je podstatne jednoduchší pre zadávanie kalendárnych zmien.

Ak sa políčko Použiť nový kalendár odznačí, na záložke Mzdy/ Kalendár bude dostupný tzv. starý kalendár, kalendár, ktorý bol v systéme pred zapracovaním nového kalendára.