Tím

Na záložke Tím nájde užívateľ zoznam zamestnancov:

  1. Ktorí majú rovnakého schvaľovateľa neprítomností ako prihlásený užívateľ.
  2. Ktorým je prihlásený zamestnanec zobrazujúci si prehľad neprítomností schvaľovateľom,
  3. svojho schvaľovateľa,

Zoznam vychádza z práv na akcie definovaných v module Schvaľovanie neprítomností. Ak nie je v databáze zapnutý tento modul, tak mobilná aplikácia vychádza z práv na akcie modulu Spracovanie dochádzky.

Roly (zamestnanci) sú v rámci jednotlivých skupín (Aktívni, Neaktívni) zoradení abecedne podľa priezviska.

Po kliknutí na meno sa zobrazí profil zvolenej roly. V profile sa zobrazujú okrem mena a obrázka dáta, ktoré sú povolené v prístupovej skupine cez práva Moduly – Mobilná aplikácia – Interface (viď kapitola Nastavenie prístupových práv). Zobrazujú sa tiež aktívne žiadanky naviazané na rolu. V prípade, že je žiadanka v stave „Čaká na schválenie“, je popis žltou farbou s ikonou hodín pred jeho názvom.

Záložka Aktuálne

Zobrazuje informácie o tíme prihláseného užívateľa za aktuálny deň. Pri každom zázname (roli) je zobrazený farebný príznak, ktorý na prvý pohľad prezradí informáciu o stave kolegu.

Farebná notácia príznakov na záložke Aktuálne

Zelený príznak - aktívny

Posledná platná transakcia má iný smer ako odchod a zároveň nejde o home office. Tieto roly sú označené zelenou farbou a popis ich stavu je Práca.

Modrý príznak – aktívny, home office

Mobilná aplikácia vyhodnocuje home office tak, že zamestnanec je neprítomný na pracovisku (posledná transakcia neexistuje, alebo už nie je platná, alebo je ME, alebo posledná platná transakcia má smer odchod pričom nejde o odchod na prerušenie), a zároveň dôvod neprítomnosti je home office. Tieto roly sú označené modrou farbou a popis ich stavu je Home Office.

Červený príznak - neaktívny

Inými slovami známa neprítomnosť, t.j. rola alebo roly sú neprítomné z dôvodu prerušenia a taktiež roly, ktorých aktuálnym dôvodom neprítomnosti nie je home office. Farba príznaku je v oboch prípadoch červená. Popis je pre roly s prerušením názov poslednej transakcie, pre roly s neprítomnosťou dôvod neprítomnosti.

Šedý príznak – neaktívny, neznámy

Neznáma neprítomnosť – neprítomné roly, pre ktoré neexistuje žiadanka na neprítomnosť ani transakcia zo snímača. Tieto roly sú označené šedou farbou. Popis nie je uvedený žiaden.

Záložka Zajtra a Pozajtra

Zobrazuje informácie o tíme prihláseného užívateľa za nasledujúce dni. Pri každom zázname (roli) je zobrazený farebný príznak, ktorý na prvý pohľad prezradí informáciu o stave kolegu.

Farebná notácia príznakov na záložkách Zajtra, Pozajtra príp. iný zvolený deň

Zelený príznak - aktívny

Plánovane prítomní – pre konkrétnu rolu a konkrétny deň neexistuje žiadna žiadanka v stave Čaká na schválenie alebo Schválená. Tieto roly sú označené zelenou farbou a popis ich stavu bude „Práca“.

Modrý príznak – aktívny, home office

Plánovaný home office – pre konkrétnu rolu a konkrétny deň je evidovaných 1 a viac neprítomností schválených alebo čakajúcich na schválenie, pričom všetky sú na home office, tzn. na neprítomnosť, ktorá je podľa nastavení modulu Mobilná aplikácia zaradená do kategórie home office. Inými slovami: rola má aspoň jednu žiadanku na home office čakajúcu na schválenie alebo schválenú a zároveň nemá schválenú alebo čakajúcu na schválenie žiadanku na inú neprítomnosť. Tieto roly sú označené modrou farbou a popis je Home Office.

Červený príznak - neaktívny

Pre rolu je evidovaných 1 a viac neprítomností, pričom aspoň jedna je schválená alebo čaká na schválenie alebo má zamietnuté zrušenie, a zároveň je iného typu ako home office. Červenou je označená aj rola, ktorá má, napr. iba jednu žiadanku na neprítomnosť v trvaní 5 min na súkromné prerušenie. Užívateľ sa však o dĺžke plánovanej neprítomnosti dozvie z profilu zamestnanca. Tieto roly budú označené červenou farbou a popis ich stavu bude typ neprítomnosti, pričom v prípade viacerých žiadaniek, budú jednotlivé typy vypísané pod sebou. Pozn.: Jednou z absencií môže byť aj home office, nakoľko v tejto skupine sa rola nachádza z dôvodu existencie žiadanky pre inú neprítomnosť ako home office.

Šedý príznak – neaktívny, neznámy

Neznáma neprítomnosť – neprítomné roly, pre ktoré neexistuje žiadanka na neprítomnosť ani transakcia zo snímača. Tieto roly sú označené šedou farbou. Popis nie je uvedený žiaden.

Pomocou tlačidla s ikonou kalendára si môže užívateľ skontrolovať prítomnosť kolegov v tíme v ľubovoľnom zvolenom dátume.