Osobitná povaha povolania - § 5 ods. 4 Zákona o cestovných náhradách

Zákon o cestovných náhradách v ustanovení § 5 ods. 4 nariaďuje osobitné podmienky poskytovania stravného pri tuzemskej pracovnej ceste pre zamestnanca, u ktorého častá zmena pracoviska vyplýva z osobitnej povahy povolania pri presne určených pracovných cestách, a to pri:

  1. Viacerých tuzemských pracovných cestách vykonaných v rámci jedného kalendárneho dňa, z ktorých ale každá musí trvať menej ako 5 hodín, pričom ich súhrnný čas je minimálne 5 hodín (písm. a), - spočítajú sa cesty v daný deň, ktoré sú kratšie ako 5 hodín a ak je ich súčet väčší ako 5, vtedy vznikne nárok na stravné. Pri cestách dlhších ako 5 hodín sa nárok posudzuje samostatne.
  2. Napr. 2 cesty v rámci 1 dňa: 3 a 3,5 hodiny -> stravné = 6 €, pretože súčet 6,5 h je v rozsahu náhrad stravného 5-12 h

  3. jednej tuzemskej pracovnej ceste, ktorá v každom kalendárnom dni trvá menej ako 5 hodín a ktorá celkovo trvá minimálne 5 hodín a je vykonaná v rámci dvoch kalendárnych dní (písm. b), - spočítajú sa časy trvania pracovnej cesty v rámci dvoch kalendárnych dní, ktoré trvali v kalendárnom dni menej ako 5 hodín.
  4. Napr. súvislá cesta cez polnoc 22:00-4:00 = 2 + 4 = 6h, t.j. stravné vo výške 6€

  5. pri viacerých tuzemských pracovných cestách vykonaných počas jednej pracovnej zmeny v rámci dvoch kalendárnych dní, z ktorých každá trvá menej ako 5 hodín (písm. c). - spočítajú sa časy trvania pracovných ciest v rámci jednej pracovnej zmeny počas dvoch kalendárnych dní, ktoré trvali v kalendárnom dni menej ako 5 hodín. Napr. Nočná zmena (15:33-5:44) - pracovné cesty 15:43-18:13 (2:30), 21:44-0:09 (2:35), 3:46-5:43 (1:48) -> spolu 6:53 hod = stravné 6€