Organizačná štruktúra

Pri zadávaní jednotlivých organizačných celkov je potrebné vychádzať z organizačnej štruktúry vytvorenej v systéme.
Jednotlivé úrovne organizačnej štruktúry nachádzate vo voľbe Pomocné dáta PAM v časti ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA.
Priradenie zamestnancov do jednotlivých organizačných celkov slúži predovšetkým na rozúčtovanie mzdových nákladov.   

V súčasnej dobe je možné v systéme Humanet použiť ako triediace kritérium na rozúčtovanie mzdových nákladov triediace kritériá: Strediská, Útvary, Pracovné miesta a Zákazky. Tieto triediace kritériá majú zapracované parametre rozúčtovania, ale pre niektoré, napr. pre Zákazky, je potrebné ešte pred prepočtom mzdy priradiť Použiteľnosť Použiť pre výplatné pásky, aby ich systém pri výpočte zahrnul do zápisu na záložku Mzdy/ Vypočítané mzdy/ Parametre rozúčtovania.

Strediská a útvary

V praxi pre rozúčtovanie mzdových nákladov najčastejšie stačí zadať dvojúrovňovú organizačnú štruktúru, kedy odporúčame používať definovanie stredísk a útvarov. Pri pridávaní jednotlivých organizačných celkov je potrebné pridávať organizačné celky od vyššieho k nižšiemu. Je to preto, že pri pridávaní nižších organizačných celkov sa tieto musia priradiť do jedného z vyšších organizačných celkov.

Pre názornosť bude vysvetlený postup zadania nasledovnej organizačnej schémy:

Je potrebné zdôrazniť, že je jedno, ako sa jednotlivé organizačné celky v organizácii nazývajú – či strediská, útvary alebo inak – dôležitá je riadiaca úroveň organizačného celku (prvá, druhá, tretia...).

Vyššie organizačné celky sa nadefinujú vo voľbe Strediská.

Nižšie organizačné celky sa definujú vo voľbe Útvary.

Rozdelenie mzdových nákladov zabezpečujú parametre rozúčtovania, napr. Nákladový útvar – kód, Nákladové stredisko – kód zapísané do systémovej výplatnej pásky na záložke Mzdy/ Vypočítané mzdy/ Parametre rozúčtovania.

Potom, ako sa v systéme vytvoria jednotlivé útvary a strediská, je potrebné jednotlivých zamestnancov priradiť k príslušnému útvaru/stredisku. Pre zápis parametrov rozúčtovania je potrebné spustiť následne prepočet mzdy.