Parametre rozúčtovania

Vo voľbe Pomocné dáta PAM/ Parametre rozúčtovania sa nachádza zoznam parametrov, ktoré sa zaznamenávajú, alebo môžu zaznamenávať do výpočtu mzdy do výplatnej pásky čiastočnej na záložke Mzdy/ Vypočítané mzdy/ Parametre rozúčtovania. Tieto parametre sa následne použijú pri rozúčtovaní mzdových nákladov napr. v účtovnom doklade, alebo ako triediace kritérium pri spracovaní napr. rekapitulácie.

Zoznam položiek v tabuľke Parametre rozúčtovania je definovaný dodávateľom systému Humanet a nie je možné do neho pridávať vlastné parametre rozúčtovania.

Len parametre rozúčtovania, ktoré majú nastavenú Použiteľnosť - Výplatné pásky zapisujú parameter rozúčtovania do výplatnej pásky na záložku Mzdy/ Vypočítané mzdy/ Parametre rozúčtovania. Ak užívateľ potrebuje pridať niektorý z parametrov rozúčtovania do výplatných pások, ako prvé musí skontrolovať, či sa požadovaný údaj nachádza v zozname parametrov rozúčtovania pre výplatné pásky. Ak sa v zozname nachádza, je potrebné v databáze užívateľa vykonať nasledovné:

1. V parametri rozúčtovania označiť políčko Použiť pre výplatné pásky.
2. Skontrolovať, že je údaj pre príslušný parameter rozúčtovania vyplnený v evidencii Osoba alebo Rola.
3. Spustiť prepočet mzdy, aby sa parameter zapísal do mzdy na záložku Mzdy/ Vypočítané mzdy/ Parametre rozúčtovania.
4. Potom sa už môže parameter rozúčtovania použiť v niektorom z výstupov, napr. v účtovnom doklade.

Dnes je v súvislosti s rozborovým a zúčtovacím triediacim hľadiskom zapracovaných niekoľko parametrov rozúčtovania, ktoré sú nastavené tak, aby sa pri výpočte miezd zapisovali z typu Rozborové triediace hľadisko I a Zúčtovacie triediace hľadisko I. Rozborové a zúčtovacie triediace hľadiská sú ďalšie triediace kritériá pre potreby účtovných dokladov, rekapitulácií a zostáv, ktoré sa zadávajú v položke číselníka Strediská. Viac si o zúčtovacích a rozborových triediacich kritériách môžete prečítať v kapitole Parametre rozúčtovania I. časti užívateľskej príručky.

Parametre

0201030101    RUTVSRHKOD          Kmeňové stredisko - rozborové hľadisko I - kód
0201030102       RUTVSRHNAZ           Kmeňové stredisko - rozborové hľadisko I - názov
0201030201       RUTVSZHKOD           Kmeňové stredisko - zúčtovacie hľadisko I - kód
0201030202       RUTVSZHNAZ           Kmeňové stredisko - zúčtovacie hľadisko I - názov

zapisujú kód alebo názov hľadiska zobrazeného v políčku Zúčtovacie hľadiská a Rozborové hľadiská v časti Hlavné zaradenie na záložke Pracovné zaradenie bez ohľadu na to, či stredisko je, alebo nie je naviazané na útvar.

Parametre

0301030101       MUTVSRHKOD         Nákladový útvar - stredisko - rozborové hľadisko I - kód
0301030102       MUTVSRHNAZ         Nákladový útvar - stredisko - rozborové hľadisko I - názov
0301030201       MUTVSZHKOD         Nákladový útvar - stredisko - zúčtovacie hľadisko I - kód
0301030202       MUTVZHNAZ           Nákladový útvar - stredisko - zúčtovacie hľadisko I - názov

zapisujú kód alebo názov hľadiska zobrazeného v políčku Zúčtovacie hľadiska a Rozborové hľadiská v časti Hlavné zaradenie za tzv. hlavný úväzok (kmeňová systémová výplatná páska), a v časti Vedľajší úväzok a zaradenie za tzv. vedľajší úväzok (percentuálna systémová výplatná páska) na záložke Pracovné zaradenie v prípade, že stredisko, z ktorého sa čerpá informácia o zadanom hľadisku, je previazané s útvarom. Je to preto, že v prípade previazaného útvaru so strediskom sa na záložku zapisuje len útvar, stredisko sa číta cez útvar a následne hľadisko sa číta cez stredisko.

V update boli zapracované nové parametre rozúčtovania,

0304030101       MSRHKOD                 Nákladové stredisko - rozborové hľadisko I - kód
0304030102       MSRHNAZ                 Nákladové stredisko - rozborové hľadisko I - názov
0304030201       MSZHKOD                 Nákladové stredisko - zúčtovacie hľadisko I - kód
0304030202       MSZHNAZ                  Nákladové stredisko - zúčtovacie hľadisko I - názov

ktoré zapisujú kód alebo názov hľadiska zobrazeného v políčku Zúčtovacie hľadiská a Rozborové hľadiská v časti Hlavné zaradenie za tzv. hlavný úväzok (kmeňová systémová výplatná páska), a v časti Vedľajší úväzok a zaradenie za tzv. vedľajší úväzok (percentuálna systémová výplatná páska) na záložke Pracovné zaradenie v prípade, že stredisko, z ktorého sa čerpá informácia o zadanom hľadisku, nie je previazané s útvarom. Je to preto, že v prípade nepreviazaného útvaru so strediskom sa na záložku zapisuje útvar aj stredisko, a preto sa informácia o hľadisku číta priamo zo strediska zapísaného na záložke Pracovné zaradenie.

Pri nastavení parametrov rozúčtovania pre zápis rozborového alebo zúčtovacieho hľadiska je potrebné okrem označenia políčka Použiť pre výplatné pásky nastaviť Argument parametra rozúčtovania.
Podľa toho, ktoré hľadisko je v stredisku nastavené, taký kód z príslušného číselníka sa zapíše do políčka Špecifikácia argumentu parametra rozúčtovania.

Nastavenie zúčtovacieho hľadiska v stredisku:

Kód položky Zúčtovacie triediace hľadisko I z číselníka S002001 Zúčtovacie triediace hľadiská sa vpíše do políčka Špecifikácia argumentu parametra rozúčtovania.

Ak má stredisko zadaných viac zúčtovacích alebo rozborových hľadísk, pre každé hľadisko sa vo voľbe Parametre rozúčtovania musí vytvoriť samostatný parameter rozúčtovania so zadaním príslušného kódu hľadiska.
Hľadiská zadané v stredisku a na záložke Rola/ Identifikácia/ Pracovné zaradenie:

Hľadiská zapísane v mzde: